Mozart–przykładowe wdrożenie

Spis treści

Szwalnia. 1

Brygadzistki 1

Zejścia. 1

Planowane zużycie. 2

Dodawanie składników i operacji do planu. 3

Magazyn. 5

Moduły dodatkowe. 5

Zakładka Podstawowe. 6

Dodawanie nowych Zleceń do planu. 8

Zakładka Dodatkowe. 10

Zakładka Raporty. 11

Zamówienia – prognoza zapotrzebowania materiałowego z wskazaniem pozycji z planu i/lub zamówienia, na których występują braki 17

Szwalnia

Dostęp do funkcji używanych na szwalni jest poprzez przeglądarkę.

Zalecane jest korzystanie z Firefoksa.

W miejscach gdzie konieczna jest autoryzacja Użytkownicy korzystają z przypisanych im w Mozarcie numerów.

Brygadzistki

http://192.168.1.253/views/brygadzistki.html

Brygadzistki na swoim panelu mają dostęp do dwóch funkcji:

clip_image002

a) Zejścia

b) Wydruki

Zejścia

Funkcja Zejścia służy do raportowania Zejść ze szwalni (operacja Zejście, kod operacji 803), czyli do oznaczenia w systemie ilości uszytych pozycji.

W celu uruchomienia ekranu Zejść należy się zalogować podając swój numer:

clip_image004

Pojawia się ekran:

clip_image006

Na którym Użytkownik wskazuje poprzez wpisanie numeru:

a) Plan

b) Zlecenie

c) Operacje

możliwy jest także wybór poszczególnych pozycji z listy.

clip_image008

Po wypełnieniu naciskamy przycisk Rozpocznij pracę

Planowane zużycie

Do sprawdzania planowanego zużycia służy ekran:

http://192.168.1.253/Views/Matar/RaportZuzyciaMaterialowView.aspx

Na którym wybieram Plan dla którego chcemy podejrzeć zużycie:

clip_image010

Dodawanie składników i operacji do planu

Aby uruchomić ekran dodawania operacji i składników do zlecenia należy na ekranie Brygadzistek kliknąć w link:

Modyfikacja planu – dodawanie operacji i składników

clip_image012

Po uruchomieniu pojawia si poniższy ekran:

clip_image014

Wprowadzamy:

a) Numer Planu

b) Numer Zlecenia

clip_image016

W dolnej czci ekranu wybieramy, czy chcemy dodać:

a) Towar

b) Operacje

Po wybraniu jednej z dwóch powyższych opcji możemy wyszukać konkretną operacje lub materiał i dodać do zlecenia klikając odpowiedni przycisk:

clip_image018

Magazyn

Moduły dodatkowe

W celu uruchomienia modułów dodatkowych w Mozarcie należy po uruchomieniu programu przejść do menu Własne i wybrać Synchronizacja z szwalnią:

clip_image019

Pojawi się okno Wybór modułów, na którym na poszczególnych zakładkach umieszczone zostały dodatkowe funkcje programu.

Zakładka Podstawowe

clip_image021

Plany prac

To ekran służący do zarządzania Zamówieniami (Planami) przesyłanymi na Szwalnię:

clip_image023

Na ekranie widzimy podstawowe dane dotyczące planu:

a) Nr planu – identyfikator planu na szwalni (skrócony zapis pozwalający na szybkie wprowadzenie przez Użytkownika)

b) Opis planu – słowny opis planu

c) Data Utworzenia – data wprowadzenia do systemu

d) Zsynchronizowane – znacznik informujący, czy plan został przesłany na szwalnię

e) Data synchronizacji – data udanej synchronizacji

f) Nieprzetworzone raporty – raport przetworzony to wygenerowany raport w Mozarcie i dla wybranych utworzone ruchy na magazynie

g) Zakończony – status planu (zakończone plany nie są widoczne przez Szwaczki)

Dodawanie nowych Zleceń do planu

clip_image025

Klikamy popraw

clip_image027

Tu możemy dodać kolejne zlecenia do Planu

clip_image029

Realizuj raporty operacji

Obecnie nie używane, realizowane automatycznie.

Realizuj rozchody

Obecnie nie używane.

Uruchom synchronizację

Obecnie nie używane, realizowane automatycznie.

clip_image031

W dolnej części ekranu Plany prac są przyciski:

a) Dodaj – służy do ręcznego dodawania nowego planu

b) Popraw – służy do poprawiania istniejącego planu

c) Zakończ wybrane – pozwala na zmianę statusu zaznaczonych panów na zakończony

Checkbox Pokazuj zakończone pozwala na szybkie wyświetlenie zakończonych planów.

Zakładka Dodatkowe

clip_image032

Generuj warianty dla braków

Generuj warianty dla braków – przegląda wszystkie towary i jeżeli kod towaru zaczyna się
if (towarView.Kod.StartsWith(“AV”) || towarView.Kod.StartsWith(“BG”) ||
                        towarView.Kod.StartsWith(“CA”) || towarView.Kod.StartsWith(“PA”) ||
                        towarView.Kod.StartsWith(“SL”))
i nie ma wariantu to tworzy nowy pusty wariant                       

Import technologii

wczytuje technologie z arkusza

Połącz archiwalne warianty

Użytkownik podaje listę kodów towarów i dla każdego z tych towarów łączy wszystkie warianty w jeden duży nowy

Synchronizuj słowniki

wykonuje cześć funkcji które robi proces automatycznie, synchronizuje słowniki operacji i towarów pomiędzy Szwalnią, a Magazynem

Realizuj obieg dokumentów

umożliwia podgląd realizacji obiegu dokumentów

Utwórz plany na podstawie prognoz

Ręczne wywoływanie funkcji, którą wykonuje proces automatyczny (co 1h)

Wylicz stany minimalne

Funkcja służy do wyliczania stanów minimalnych na wybranych magazynach:

clip_image034

clip_image036

Uzyskane dane można wydrukować klikając w ikonkę drukarki:

clip_image037

A wydruk pozwala na eksport do arkusza kalkulacyjnego.

Zakładka Raporty

Zawiera zbiór raportów analitycznych.

clip_image038

Plany prac – raport

Raport zawierający informację o postępie realizacji poszczególnych planów.

clip_image040

clip_image042

clip_image044

· Nr planu – numer

· Opis planu – opis

· Data utworzenia – data utworzenia planu

· Zsynchronizowane – czy jest zsynchronizowane

· Data Synchronizacji – kiedy nastąpiła synchronizacja

· Nieprzetworzone raporty – zawiera nieprzetworzone raporty

· Zakończony – status planu

· Data wysłania na szwalnię – kiedy zostało przesłane na szwalnie

· Data rozpoczęcia prac – data otwarcia pierwszej operacji

· Data zakończenia ostatniej operacji – data zakończenia prac nad ostatnia operacja

· Ilość operacji planowanych – suma wszystkich ilości planowanych na wszystkich zleceniach w ramach danego planu

· Ilość operacji wykonanych – suma wszystkich ilości wykonanych na wszystkich zleceniach w ramach danego planu

· Postęp – ilość wykonanych do ilości planowanych * 100

· Ilość elementów wykonanych – ilość zaraportowanych operacji końcowych

Raport operacji per produkt

Raport pokazuje informację dotyczące poszczególnych produktów wykonanych w określonym czasie na wybranych planach

clip_image046

Raport obłożenia maszyn

Raport pokazuje obłożenie poszczególnych maszyn

clip_image048

Raport pracowników

Raport pokazujący wydajność poszczególnych pracowników:

clip_image050

Na zakładce Top 20 widzimy listę 20 najwydajniejszych Pracowników:

clip_image052

Raport przesunięcia materiałów
Raport prac pracowników

Dzienny raport pokazujący czas rozpoczęcia, zakończenia oraz łącznie przepracowany (zaraportowane operacje) w rozbiciu na poszczególnych Pracowników:

clip_image054

Raport wydajności

Raport pokazujący zakres prac poszczególnych Pracowników w rozbiciu na Plany:

clip_image056

Zestawienie produktów
Raport realizacji zamówień

Raport pokazujący czas realizacji Zamówień (Planów) w zadanym okresie czasu:

Zamówienia – prognoza zapotrzebowania materiałowego z wskazaniem pozycji z planu i/lub zamówienia, na których występują braki

clip_image058

clip_image060

clip_image062

clip_image064

clip_image066

Scroll to Top