Błąd–struktura produktu edytowana na innym stanowisku

[Błąd]

Podczas próby edytowania struktury poniższego wyrobu pojawia się błąd.

[Rozwiązanie]

Błąd wynika z edytowania struktury na innym stanowisku. Rozwiązaniem jest zamknięcie edycji przez innego Użytkownika.

[Komunikat]

clip_image002

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************

Mozart.Baza.Serwisy.Tools.SynchronizationLockException: Obiekt o kluczu : XpoTowary11456 – jest już zablokowany

   w Mozart.Baza.Serwisy.Tools.SynchronizationLocksService.AcquireLock(String lockKey, TimeSpan lockTime) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.DAL\Baza\Serwisy\Tools\SynchronizationLocksService.cs:wiersz 45

   w Mozart.EditTowar..ctor(XpoTowary argTow, Boolean argCzyEdit) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.GUI\Forms\EditTowar.cs:wiersz 149

   w Mozart.SlowTowary.cmdEdit_Click(Object sender, EventArgs e) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.GUI\Forms\SlowTowary.cs:wiersz 312

   w System.Windows.Forms.Control.OnDoubleClick(EventArgs e)

   w DevExpress.XtraEditors.Container.EditorContainer.OnDoubleClick(EventArgs e)

   w DevExpress.XtraGrid.GridControl.OnDoubleClick(EventArgs ev)

   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

   w DevExpress.XtraEditors.Container.EditorContainer.WndProc(Message& m)

   w DevExpress.XtraGrid.GridControl.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Scroll to Top