Instrukcja 2023-10

Spis treści

Globalna ścieżka do załączników.. 2

Dodawanie nowej definicji dla zasobu sieciowego. 3

Konfiguracja załączników na stacji klienckiej 6

Mozart – zmiana sposobu logowania. 7

Kopiowanie ceny z zamówień. 8

Robienie wycen i kalkulacja cen sprzedażowych. 10

Techniczny PM… 13

Ustawienie domyślnego magazynu dla Zamówień od dostawców.. 15

Powiadomienia o otrzymaniu nowego zamówienia od Klientów.. 16

Globalna ścieżka do załączników

1. W konfiguracji Mozarta jest nowa sekcja konfiguracji zasobów sieciowych.

clip_image002

2. Umożliwia ona skonfigurowanie polaczeń do zasobów sieciowych, by móc z niej skorzystać należy wskazać:

-nazwę z wykorzystaniem ip/nazwy (katalog),

-domenę (jeżeli jest),

-użytkownika i hasło.

clip_image004

3. W celu zaktualizowania załączników, należy wykonać na bazie zapytanie :

‘Z:\Share\!test’ – sciezka lokalna

‘\\192.168.3.88\!testNetworkShare’ – sciezka sieciowa

clip_image006

Dodawanie nowej definicji dla zasobu sieciowego

1. W Mozarcie uruchomionym na serwerze uruchamiamy ekran ‘Konfiguracja’ i przechodzimy do zakładki ‘Inne’

clip_image007

2. Upewniamy się, że ‘Rodzaj załączników’ jest ustawiony na ‘Plikowe’. Następnie otwieramy okno konfiguracji zasobów sieciowych przyciskiem ‘Definicje zasobów sieciowych’

clip_image009

3. Dodajemy nową definicję:

clip_image011

Gdzie ‘Nazwa Zasobu’ powinna zawierać nazwę zasobu sieciowego wraz z rozszerzeniem oraz pełną ścieżką sieciową. Pola ‘Użytkownik’ oraz ‘Hasło’ nie powinny pozostać puste. Może to generować problemy z dostępem do pliku.

4. Aktualizujemy załączniki w bazie danych SQL poprzez wykonanie polecenia:

update Zalaczniki set PelnaSciezkaPlikuSieciowa = REPLACE(PelnaSciezkaPliku,’ŚCIEŻKA_LOKALNA’,’ŚCIEŻKA_SIECIOWA’) where PelnaSciezkaPlikuSieciowa is null

W tym przykładzie:

· ŚCIEŻKA_LOKALNA = D:\test.txt

· ŚCIEŻKA_SIECIOWA = \\DESKTOP-003CJSD\d\test.txt

clip_image013

5. Dla każdej nowej definicji powtarzamy wykonanie polecenia podkładając odpowiednie dane

Konfiguracja załączników na stacji klienckiej

1. Uruchamiamy Mozarta na stacji klienckiej i otwieramy okno edycji wybranego składnika na ekranie składników. Następnie przy pomocy przycisku ‘Załączniki’ otwieramy okno umożliwiające dodawanie nowych załączników dla danego towaru.

clip_image015

Gdzie:

· Nazwa załącznika to nazwa pod którą widoczny będzie nasz załącznik w Mozarcie

· Nazwa pliku to nazwa wraz z rozszerzeniem oraz pełną ścieżką sieciową do pliku

2. Od tej chwili udostępniony plik powinien być otwierany przy użyciu przycisku ‘Wyświetl’

clip_image017

Mozart – zmiana sposobu logowania

Aby przełączać się między dwoma sposobami logowania w Mozarcie należy wykonać następujące kroki:

1. Wchodzimy do folderu instalacyjnego Mozarta (domyślnie: C:\Program Files (x86)\MozartIns)

2. Odszukujemy pliku Mozart.exe.config i otwieramy go przy pomocy dowolnego edytora tekstu

3. Odszukujemy sekcji <appSettings> a w niej klucza <add key=”Subiekt.ZalogujFormularzem” value=”true”/>

(UWAGA: jeżeli nie ma go w tej sekcji przeklejamy go z powyższego szablonu; ważne jest żeby znajdował się on między tagami <appSettings> a </appSettings>)

clip_image019

4. W zależności od potrzeby, ustawiamy wartość klucza (value) na true lub false:

· value=”true” – logowanie do Mozarta będzie odbywało się przy pomocy wewnętrznego formularza

clip_image021

· value=”false” – logowanie będzie odbywało się przy pomocy okna logowania Subiekt

clip_image023

Kopiowanie ceny z zamówień

1. W celu uzyskania możliwości kopiowanie cen z zamówień, należy pobrać aktualizację ze strony https://produkcjaprogramy.pl/pliki-do-pobrania/ oraz wprowadzić wpis w Mozarcie, w zakładce Konfiguracja-Dokumenty- Dodatkowe- Prolog pozycji:

if(zlecenieProdukcyjne.ZlecenieGlowne && zlecenieProdukcyjne.Zlecenie.IdZamowienia.HasValue && zlecenieProdukcyjne.Zlecenie.IdPozycjiZamowienia.HasValue) { if(typDokumentu == TypDokumentu.Pw && typPrzychodu == TypPrzychodu.Produkt) { //pozycje Mozart.Types.Modele.Dokumenty.Dokument dokumentZamowienia = Db.Mag.PobierzDokument(zlecenieProdukcyjne.Zlecenie.IdZamowienia.Value, null); if(dokumentZamowienia != null ) { Mozart.Types.Modele.Dokumenty.PozycjaDokumentu pozycja = dokumentZamowienia.PozycjeDokumentow.FirstOrDefault( p => p.IdPozycji == zlecenieProdukcyjne.Zlecenie.IdPozycjiZamowienia.Value); if(pozycja != null) { pozycje.ForEach( p => p.Cena = pozycja.Cena); } } } }

clip_image024

clip_image026

2. Wszystkie ceny produktów, będą kopiować się z Zamówień, na dokumenty PW.

clip_image028

clip_image029

Robienie wycen i kalkulacja cen sprzedażowych

1. Na głównym pulpicie Mozarta, w słownikach, dostępna jest możliwość, tworzenia poziomów cen, które następnie możemy przypisać do konkretnego produktu.

clip_image030

2. Korzystając z polecenia „Dodaj”, kolejno tworzymy poziomy cen dla towaru.

clip_image031

3. W polu „Modyfikator”, możemy wprowadzać kwoty, do dwóch miejsc po przecinku.

clip_image032

4. W celu wykonania kalkulacji z poziomami cen, należy na ekranie Składników, wybrać interesujący nas produkt oraz prawym przyciskiem myszy polecenia „Zadania – Kalkulacja z poziomami cen”.

clip_image034

5. Na kalkulacji możemy wybierać, zdefiniowane w słowniku poziomy cen. Aplikacja będzie przeliczać kolejno podane koszty na podstawie wskazanego modyfikatora.

clip_image036

Techniczny PM

1. Punkt Monitorowania, czy wydział techniczny, to opcja, która możemy skonfigurować z poziomu Program – Systemowe – Punkty Monitorowania.

clip_image037

2. Dodając nowy Punkt Monitorowania, zaznaczamy opcję „tymczasowy wydział techniczny”.

clip_image039

3. Po przypisaniu tego wydziału do produktu, podczas wykonywania bilansowania właściwego, pojawi się komunikat.

clip_image040

Ustawienie domyślnego magazynu dla Zamówień od dostawców

1. Dodatkowa opcja została dodana z poziomu Konfiguracji.

clip_image042

2. W celu ustawienia domyślnego magazynu dla ZD, należy wybrać w konfiguracji Mozarta, w zakładce Dokumenty, checbox „Używaj domyślnego magazynu dla zamówień od dostawców”.

clip_image044

Powiadomienia o otrzymaniu nowego zamówienia od Klientów

1. Dostępna jest nowa funkcjonalność w Mozarcie, która wyświetla powiadomienia o nowych zamówieniach od klientów, które pojawiają się w systemie magazynowym. By uaktywnić taką funkcje należy ja włączyć w konfiguracji. W zakładce „Zdarzenia”, zaznaczamy checkbox „pokazuj zdarzenia”.

clip_image045

clip_image047

2. Po dodaniu nowego zamówienia od klientów, w dolnym lewym rogu pojawi się powiadomienie.

clip_image048

3. Korzystając z polecenia „Zdarzenia”, w prawym dolnym rogu na głównym ekranie, wyświetlimy listę zamówień.

clip_image049

Scroll to Top