X231.Koszty wytworzenia produktu

W czasie raportowania produkcji powstają (zwykle – możliwe jest raportowanie samych operacji) dokumenty PW – koszt własny tego dokumentu, wyznacza koszt powstałego pół/produktu. Podstawą tego kosztu są koszty składników materiałowych użytych do produkcji i są ustalane na podstawie powiązanego z raportem (PW) dokumentu RW.

Dodatkowo koszt ten może być powiększony o dodatkowe elementy wg ustawień w tej zakładce. Tak więc:

§ Koszt produktu (koszt dokumentu PW) – może być liczony jako suma użytych materiałów plus:

o plus koszt pracy z kartoteki produktu

o plus operacje (podczas raportowania dostarczamy (ręcznie) informację na temat wykonanych przez pracowników operacji). Dla tej opcji wskazane jest zaznaczenie opcji „Kontrola kompletności operacji” w zakładce „Inne”

o ewidencyjna (podajemy cenę widniejącą w kartotece magazynowej towaru w SysMag i liczymy odchylenia od tej wartości)

§ Uwzględnić koszty maszyn

Zaznaczenie tej opcji spowoduje uwzględnienie kosztów pracy maszyny (wpisywanych w kartotece słownika maszyny) w kosztach produktu:

– wpisany jest tam koszt godzinowy pracy maszyny

– jest on dodawany – tak jak godzinowe koszty pracy – do kosztu produktu

– kwotę bierzemy z pierwszej na liście produktu maszyny lub zaraportowanej,
jeżeli koszty liczymy z raportów. Jeżeli opcja jest zaznaczona i liczymy z raportów, a
nie wybrano maszyny, to tez wg pierwszej na liście

– koszt w słowniku maszyn, to stawka za jedną godzinę pracy maszyny – gdy pół/produkt jest raportowany, to do jego kosztu jest dodawany wynik mnożenia tej stawki przez Tj (czas jednostkowy wykonania jednostki magazynowej).

§ Koszty braków z kooperacji:
jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to zaraportowane braki w PM z zaznaczeniem kooperacji nie mają dodawanych kosztów pracy, nawet jeżeli są w kartotece produktu (tzn. nie płacimy kooperantowi za wadliwe detale)

Poniższe ma wpływ jedynie na domyślne ustawienia edycji kartotek produktów:

§ Typ stawki:

o brak (podczas tworzenia produktu musimy wybrać rodzaj stawki rozliczeniowej)

o akordowa (w nowo tworzonych produktach, domyślnie ustawiona jest rozliczenie akordowe)

o godzinowa (w nowo tworzonych produktach, domyślnie ustawiona jest rozliczenie godzinowe)

§ Domyślna stawka za godzinę:

Wpisana tu kwota pojawi się jako proponowana przy zakładaniu nowego produktu.

§ Zerowa stawka w produkcie:

Sposób reagowania programu na próbę zapisania nowego produktu program z zerową stawką

clip_image002

Rys. 11 Zakładka Koszty pracy.

Sposób liczenia kosztów wykonania produktu w Mozarcie:

1. W konfiguracji mamy do wyboru:

a. Koszt produktu + koszty pracy

b. Koszt produktu + operacje

c. Koszt produktu ewidencyjny

Plus znaczniki:

· Uwzględnić koszty maszyn

· Braki kooperacji bez kosztów pracy

2. Na dokumentach PW:

a. Jeżeli w konfiguracji jest a. lub b. to:

i. Jeżeli raport jest z RW to jako koszty materiałowe podaję koszt wystawionego RW pomniejszone o wartość wystawionego PW na składniki ujemne (nie mniej niż 0) plus powiększone o ustawiony w kartotece produktu narzut materiałowy

ii. Jeżeli to raport bez RW to jako koszty materiałowe liczę sumę cen składników produktu, wyliczoną na podstawie kosztów dokumentów RW na ten produkt (p.3.a)

iii. Dodaję koszty wytworzenia (pracy) liczone tak:

· Jeżeli Typ b. (plus operacje) to biorę koszty pracy z raportów plus koszty maszyn (jeżeli włączony znacznik) – algorytm poniżej (p.3.d,b)

· Jeżeli Typ a. (plus koszty pracy) to dla danego produktu liczę jego koszt wytworzenia na podstawie parametrów zdefiniowanych w jego kartotece – algorytm poniżej (p.3.b)

iv. Na podstawie wyliczonego kosztu wyliczam cenę pojedynczego produktu, którą ewentualnie rozbijam na dwie pozycję w różnych cenach, jeżeli nie da się inaczej dopasować do kosztu

b. Jeżeli koszt ewidencyjny to, jako cenę produktu podaję cenę ewidencyjną niezależnie od innych kosztów

3. Algorytmy liczenia kosztów:

a. Koszty materiałowe

· Jeżeli raport z RW to sumuję wszystkie wartości wystawionych wcześniej RW i PW dla tego zlecenia następnie wyliczam:

koszt = Round(<kosztRwPw> * <ilość raportowana> / (<ilość raportowana> + <IloscWykonanaWcześniej> + <IloscBrakow>), 4)

· Jeżeli raport bez RW to sumuję średnią cenę składników tego zlecenia * ilość składnika

b. Koszt maszyny:

· Jeżeli w raportach mam przypisane maszyny to sumuję koszt pracy maszyny razy czas pracy z raportu

· Jeżeli w raportach nie ma przypisanej maszyny to biorę pierwszą według kolejności maszynę na liście (jeżeli brak to 0) i mnożę:

<ilość produktów> * <cena godziny pracy maszyny> * <TJ produktu> / 60

c. Koszt produktu:

i. Jeżeli Tkw = 0 i stawka akordowa to :

koszt = <ilość produktów> * <stawka akordowa>

· Jeżeli Tkw = 0 i stawka godzinowa to :

Koszt = (<Tpz>/<ilość produktów> + Tj) / 60 * (100 + <Transport narzut>)/100 * <ilość produktów> * <stawka godzinowa>

i. Jeżeli Tkw <> 0 to :

Koszt = <ilość produktu> * <Tkw>

ii. Do wyliczonego kosztu dodaję koszt maszyny jeżeli opcja jest zaznaczona

a. Koszt operacji (liczony w trakcie wystawiania PW na określoną ilość wyrobu) :

i. Sprawdzam ile wyrobów zostało wykonane wcześniej

ii. Sprawdzam po kolei wszystkie operacje przypisane do danego wyrobu. Dla kolejnej operacji :

1. Pobieram ilość konieczną do wykonania wcześniej zaraportowanych wyrobów = <ilość operacji> * <ilość wyrobu wcześniej zaraportowana>

2. Pobieram ilość konieczną do wykonania bieżącej partii wyrobu = <ilość operacji> * <ilość wyrobu do wykonania>

3. Sprawdzam po kolei (według daty) wszystkie raporty na tym zleceniu produkcyjnym na których jest ta operacja. Odliczając ilość operacji (na raportach) dla wyrobów wykonanych wcześniej (koszt zaraportowanych wcześniej produktów)

4. Resztę raportów : sumujemy koszty do ilości koniecznej do wykonania bieżącej partii

b. Koszt pojedynczego raportu :

i. Jeżeli stawka akordowa to :

Koszt = <ilość operacji na raporcie> * <stawka akordowa>

c. Jeżeli stawka godzinowa to :

i. Jeżeli czas pracy na raporcie > 0 to :

Koszt = <czas pracy> * <stawka godzinowa>

d. Jeżeli czas pracy na raporcie = 0 to :

Koszt = (<Tpz na raporcie>/<ilość na zleceniu> + <Tj na raporcie>) /60 * <ilość operacji (jeżeli jest > 0) lub ilość produktów na raporcie> * <stawka godzinowa>

2. Koszty planowane pracy – sumuję koszty pracy wszystkich produktów i półproduktów na zleceniu według algorytmu 3.c.

3. Koszty planowane surowców – sumuję wszystkie surowce w strukturze razy ilość razy ostatnia cena zakupu

4. Koszty rzeczywiste surowców (łącznie z kosztami wytworzenia półproduktów) – suma kosztów wszystkich dokumentów RW dla zlecenia głównego

5. Koszty rzeczywiste wytworzenia bez produktu głównego – koszt wytworzenia wszystkich półproduktów bez głównego liczony algorytmem 3.c.

6. Koszty rzeczywiste pracy – wytworzenia wszystkich produktów zlecenia – suma kosztów wszystkich półproduktów liczona algorytmem 3.c.

7. Koszty rzeczywiste surowców – koszty z p.6 – koszty z p.7

Czcionki

W zakładce Czcionki definiujemy parametry czcionek używanych w aplikacji. Czcionkę definiujemy dla:

– „całej” aplikacji (z wyjątkiem struktury)

– dla okna definiowania Struktury

clip_image004

Rys. 12 Zakładka Czcionki.

Definiowanie ustawień używanych w Mozarcie czcionek w:

– w całej aplikacji

– oddzielnie dla okna edycji struktury produktu

Mozart produkcja dla Subiekt GT, Subiekt Nexo, enova i Navireo

Scroll to Top