Mozart Projekty–dodatkowa funkcja

P uruchomieniu funkcji Projekty pojawi się ekran Harmonogram prac (Rys. Harmonogram prac):

clip_image002

Rys. 2 Harmonogram prac

na którym w lewej części widzimy kalendarz z zapisanymi w systemie:

· Projektami – realizowane, całościowe zamówienia Klienta,

· Dostawami – zaplanowanymi produkcjami poszczególnych partii pod zamówienia Klienta,

· Wysyłkami – zaplanowanymi wysyłkami poszczególnych partii pod zamówienia Klienta.

Zaznaczając lub odznaczając checkboxy w menu filtry (prawa, górna część ekranu) możemy odfiltrować niepotrzebne dla danego Użytkownika informację.

Na ekranie widoczne są jeszcze dwa przyciski:

· Modyfikuj harmonogram – służy do dodawania nowego wpisu,

· Popraw pozycję – służy do poprawiania już istniejącego wpisu,

· Dodaj dostawę – służy do dodawania zlecenia produkcyjnego,

· Dodaj wysyłkę – służy do dodawania wysyłki.

Modyfikuj harmonogram

Naciśnięcie przycisku Modyfikuj harmonogram spowoduje wyświetlenie ekranu Lista zamówień (Rys. Lista zamówień):

clip_image004

Rys. 3 Lista zamówień

na którym widzimy listę dotychczas wprowadzonych (i nie zamkniętych) zamówień. Do listy możemy dodać nową pozycję (przycisk Dodaj) lub poprawić istniejącą (przycisk Popraw).

Naciśnięcie przycisku Dodaj spowoduje otwarcie ekranu Zamówienie (Rys. Zamówienie), na którym wprowadzamy informację dotyczącą Projektu/Zamówienia od Klienta:

clip_image006

Rys. 4 Zamówienie

Użytkownik wypełnia pola:

· Zamówienie Wewnętrzne – wpisując wewnętrzny numer zamówienia,

· Klient – wybiera Klienta, w przypadku braku Klienta na liście należy dodać stosowny wpis z poziomu Subiekta,

· Planowane rozpoczęcie – wskazać datę,

· Planowane zakończenie – wskazać datę,

· Waluta – wybrać walutę kontraktu.

Użytkownik, klikając w przycisk Dodaj dodaje do zamówienia poszczególne pozycję:

clip_image008

Rys. 5 Wybierz składnik

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji Użytkownik naciska (na ekranie Zamówienie) przycisk Zapisz. Program zapisze informację o Zamówieniu i nada Subiektowy numer Zamówienia.

Harmonogram dostaw

Klikając (na ekranie Zamówienia) w przycisk Harmonogram dostaw Użytkownik wywoła ekran kalendarza dostaw (Rys. Harmonogram dostaw – plan produkcyjny):

clip_image010

Rys. 6 Harmonogram dostaw

Na którym:

· widzi dotychczas zaplanowaną produkcję,

· może zaplanować nową (przycisk Dodaj),

· poprawić zaplanowaną (przycisk Popraw),

· usunąć zaplanowaną produkcję (przycisk Usuń).

clip_image012

Rys. 7 Edycja dostawy

Harmonogram wysyłek

Klikając (na ekranie Zamówienia) w przycisk Harmonogram wysyłek Użytkownik wywoła ekran kalendarza wysyłek (Rys. Harmonogram dostaw – plan wysyłek):

clip_image014

Rys. 8 Harmonogram dostaw – plan wysyłek

clip_image016

Rys. 9 Edycja wysyłki

Rozwiązanie dla Mozart Produkcja Pro w wersjach dla rozwiązań firmy Insert  Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo i enova

Scroll to Top