Mozart Produkcja–błąd uruchomienia programu

Jeżeli po aktualizacji Subiekt GT i Mozart Produkcja pojawia nam się komunikat błędu o następującej treści:

Mozart, 1.11.138.127: System.InvalidCastException: Nie można rzutować

obiektu modelu COM typu ‘System.__ComObject’ na typ interfejsu

‘InsERT.Subiekt’. Ta operacja nie powiodła się, ponieważ wywołanie

metody QueryInterface dla składnika modelu COM w celu uzyskania

interfejsu o identyfikatorze IID

‘{1AC1D192-883C-4B55-9EF3-19DE0DE3FC68}’ nie powiodło się z powodu

następującego błędu: Wystąpił błąd podczas ładowania biblioteki

typu/DLL. (Wyjątek od HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).

   w

Mozart.Subiekt.DbMagazyn.MagazynLoader.ZalogujDoMagazynuInteraktywnie(Magazyn

magazyn, String nazwaMagazynu, String nazwaBazyMozarta, String

polaczenieSqlDoMozarta, String sqlUser, String sqlPass, Boolean

argTrust, String sqlSerwerName)

To oznacza, że podczas aktualizacji programu firmy Insert nie zostały wgrane i prawidłowo zarejestrowane wszystkie biblioteki związane z komunikacją przez Sferę dla Subiekt GT.

Rozwiązaniem problemu jest przeprowadzenie przez Użytkownika z uprawnieniami Administratora operacji odinstalowanie i ponownego zainstalowania Subiekt GT.

Podczas instalacji proszę skorzystać z opcji Uruchom jako Administrator na plikach instalacyjnych Subiekta.

Scroll to Top