#Błąd Mozart WWW Błąd HTTP 500.19 — Internal Server Error

#Przyczyna

Prawdopodobnie nie zostały zainstalowane wszystkie składniki serwera IIS

#Rozwiązanie

Upewnić się, że mamy zainstalowane i skonfigurowane ASP .NET

#Komunikat

Nie można przejść do żądanej strony, ponieważ jej odpowiednie dane konfiguracyjne są nieprawidłowe.

Szczegółowe informacje o błędzie:

Moduł IIS Web Core

Powiadomienie BeginRequest

Obsługa Jeszcze nie ustalono

Kod błędu 0x80070021

Błąd konfiguracji Tej sekcji konfiguracyjnej nie można użyć w tej ścieżce. Zdarza się to w przypadku, gdy sekcja jest zablokowana na poziomie nadrzędnym. Blokada jest nakładana domyślnie (overrideModeDefault=”Deny”) lub indywidualnie przez tag lokalizacji (overrideMode=”Deny” albo, w starszej wersji, allowOverride=”false”).

Plik konfiguracji \\?\C:\MozartWWW\WebDeploy\web.config

Żądany adres URL http://localhost:80/

Ścieżka fizyczna C:\MozartWWW\WebDeploy

Metoda logowania Jeszcze nie ustalono

Logowanie użytkownika Jeszcze nie ustalono

Źródło konfiguracji:

132: <validation validateIntegratedModeConfiguration=”false” />

133: <handlers>

134: <add type=”DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule, DevExpress.Web.v12.1, Version=12.1.8.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a” verb=”GET” path=”DX.ashx” name=”ASPxHttpHandlerModule” preCondition=”integratedMode” />

Więcej informacji:

Ten błąd występuje w przypadku problemu z odczytem pliku konfiguracyjnego serwera sieci Web lub aplikacji sieci Web. Czasami dodatkowe informacje o przyczynach błędu znajdują się w dziennikach zdarzeń.

Wyświetl więcej informacji »

Scroll to Top