Błąd konfiguracji WWW–błąd serwera aplikacji

Problem

Jeżeli podczas wgrywania testowej wersji interfejsu WWW pojawi się poniższy komunikat, to może okazać się, że wgraliśmy niestabilną wersję programu.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu powinno być wgranie stabilnej i poprawionej wersji program do kontroli produkcji.

Komunikat

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.


Malformed association ‘RapOper’. Cannot find the associated member for ‘Mozart.Baza.Tabele.XpoRaporty.Operacja’ in class ‘Mozart.Baza.Tabele.XpoOperacje’.

Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.
Szczegóły wyjątku: DevExpress.Xpo.Exceptions.AssociationInvalidException: Malformed association ‘RapOper’. Cannot find the associated member for ‘Mozart.Baza.Tabele.XpoRaporty.Operacja’ in class ‘Mozart.Baza.Tabele.XpoOperacje’.
Błąd źródła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad stosu:

[AssociationInvalidException: Malformed association 'RapOper'. Cannot find the associated member for 'Mozart.Baza.Tabele.XpoRaporty.Operacja' in class 'Mozart.Baza.Tabele.XpoOperacje'.]
  DevExpress.Xpo.Metadata.XPMemberInfo.GetAssociatedMember() +2211
  DevExpress.Xpo.Metadata.XPMemberInfo.ProcessAssociationRefChange(Session session, Object referenceMemberOwner, Object oldValue, Object newValue, Boolean skipNonLoadedCollections) +95
  DevExpress.Xpo.Helpers.RefDataMemberBase.SetRefValue(Object newValue) +330
  DevExpress.Xpo.Helpers.RefDataMember.AcquireValue() +330
  DevExpress.Xpo.Helpers.ObjectLoader.LoadProperties() +42
  DevExpress.Xpo.Helpers.ObjectLoader.InternalLoadObject(Object id) +96
  DevExpress.Xpo.Helpers.ObjectLoader.LoadObject() +376
  DevExpress.Xpo.Helpers.ObjectCollectionLoader.InternalLoadObjects(LoadDataResult loadResult, Boolean useStubs) +247
  DevExpress.Xpo.Helpers.ObjectCollectionLoader.LoadObjects(ObjectsQuery[] queries) +122
  DevExpress.Xpo.SimpleObjectLayer.LoadObjects(Session session, ObjectsQuery[] queries) +54
  DevExpress.Xpo.SimpleObjectLayer.GetObjectsByKey(Session session, ObjectsByKeyQuery[] queries) +193
  DevExpress.Xpo.<>c__DisplayClass3a.<GetObjectByKey>b__38() +209
  DevExpress.Xpo.Logger.LogManager.Log(String category, LogHandler`1 handler, MessageHandler`1 createMessageHandler) +213
  DevExpress.Xpo.Session.GetObjectByKey(XPClassInfo classInfo, Object id, Boolean alwaysGetFromDb) +129
  DevExpress.Xpo.Session.GetObjectByKey(Type classType, Object id) +43
  DevExpress.Xpo.Session.GetObjectByKey(Object id) +65
  Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.Celmar.RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.ASPxButtonZapiszRaport_OnClick(Object sender, EventArgs e) +1650
  DevExpress.Web.ASPxEditors.ASPxButton.OnClick(EventArgs e) +91
  DevExpress.Web.ASPxEditors.ASPxButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +535
  DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxWebControl.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +13
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +15
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +35
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1639


Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.7.3535.0

Scroll to Top