Lean Management i Lean Manufacturing – czym się różnią?

W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw oraz literaturze przedmiotu (zarówno polskiej, jak i zagranicznej) można znaleźć wiele koncepcji poruszających kwestie dotyczące zarządzania procesami w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym. Wiele z nich jest niezwykle użytecznych, a ich zastosowanie pozwala na usprawnienie działalności firm. Do takich koncepcji należą m.in. Lean Manufacturing oraz Lean Management. Choć pojęcia te brzmią bardzo podobnie i zdarza się, że są stosowane zamiennie, to warto zauważyć, że jest to błędne podejście, bowiem między nimi występują także pewne różnice. Jakie są podobieństwa i różnice Lean Management oraz Lean Manufacturing? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Lean Management i Lean Manufacturing – podobieństwa

Obydwie idee – Lean Management oraz Lean Manufacturing – zostały stworzone na bazie stylu zarządzania przyjętego przez kierownictwo Toyoty (model ten został nazwany TPS – Toyota Production System). Ich celem jest stałe dążenie do wzrostu potencjału przedsiębiorstwa (zwiększanie możliwości produkcyjnych, regularne szkolenia pracowników, opracowywanie nowych metod w planowaniu produkcji oraz organizacji pracy). Ważnym elementem, zarówno w przypadku Lean Management, jak i Lean Manufacturing, jest uniknięcie marnotrawstwa (muda) zasobów firmy.

Lean Management i Lean Manufacturing – różnice

Jak już wspomniano, terminy: Lean Management oraz Lean Manufacturing, choć brzmią bardzo podobnie, odnoszą się jednak do innych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. To właśnie w tych nazwach tkwi istota obydwu idei oraz różnica między nimi. Lean Management oznacza, w tłumaczeniu z języka angielskiego – tzw. szczupłe zarządzanie i obejmuje zbiór działań przyczyniających się do wzrostu sprawności w takich obszarach, jak:

  • zaopatrzenie,
  • produkcja,
  • dystrybucja wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo produktów,
  • zarządzanie.

Celem koncepcji Lean Management jest osiągnięcie m.in. następujących celów: minimalizacja poziomu zapasów (w celu uniknięcia wyższych kosztów magazynowania oraz zamrożenia zbyt dużej ilości gotówki), zorganizowanie elastycznego harmonogramu dostaw materiałów przez dostawców (według metody just in time), skrócenie cyklu produkcji, pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmie.

Tym, co różni obydwie koncepcje, jest zakres podejmowanych działań. Idea Lean Management jest zorientowana na usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach, czyli od produkcji, przez pracę działu handlowego, po księgowość czy controlling. Koncepcja ta zakłada, że aby tak złożona i skomplikowana organizacja, jaką jest przedsiębiorstwo, działała prawidłowo, należy zadbać o harmonijne współdziałanie wszystkich jego elementów.

Z kolei Lean Manufacturing także stawia sobie podobne cele – stały rozwój i usprawniania prowadzonej działalności – lecz zakres podejmowanych w ramach tej koncepcji jest nieco węższy i skupia się na głównie na aktywności działów operacyjnych (produkcyjnych), podczas gdy inne obszary firmy (księgowość, zaopatrzenie itd.) schodzą na drugi plan.

Lean Management i Lean Manufacturing – podsumowanie

Choć między pojęciami: Lean Management oraz Lean Manufacturing są pewne różnice, które dotyczą m.in. zakresu zmian w przedsiębiorstwie (jak już wspomniano, koncepcja Lean Management ma szersze znaczenie niż Lean Manufacturing), to łączy je jedno – celem zarówno jednego, jak i drugiego modelu jest dążenie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i efektywności podejmowanych przez niego działań operacyjnych.

Scroll to Top