#Błąd–błąd Mozarta po aktualizacji (2022-01-03)

[Problem]

Podczas wchodzenia na ekran Zlecenia pojawia się komunikat błędu.

Problem wynika najpewniej ze zmian w polach własnych Subiekt Nexo, których dokonał Insert.

[Rozwiązanie]

Rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie aktualnej wersji Mozart Produkcja dla Subiekt nexo Pro oraz wykonanie czynności zgodnie z instrukcją firmy Insert:

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/5603,obsluga-zaawansowanych-pol-wlasnych-od-wersji-30-insert-nexo.html

[Błąd]

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
 
************** Tekst wyjątku **************
Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException: Resolution of the dependency failed, type = “InsERT.Moria.PolaWlasne2.IZaawansowanePolaWlasne”, name = “(none)”.
Exception occurred while: while resolving.
Exception is: InvalidOperationException – The current type, InsERT.Moria.PolaWlasne2.IZaawansowanePolaWlasne, is an interface and cannot be constructed. Are you missing a type mapping?
———————————————–
At the time of the exception, the container was:
 
   Resolving InsERT.Moria.PolaWlasne2.IZaawansowanePolaWlasne,(none)
—> System.InvalidOperationException: The current type, InsERT.Moria.PolaWlasne2.IZaawansowanePolaWlasne, is an interface and cannot be constructed. Are you missing a type mapping?
    w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicMethodConstructorStrategy.ThrowForAttemptingToConstructInterface(IBuilderContext context)
    w InsERT.Mox.Runtime.Unity.ReflectionBuildPlanPolicy.BuildUp(IBuilderContext context)
    w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)
    w Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)
    w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)
    — Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych —
    w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)
    w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides)
    w Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.Resolve[T](IUnityContainer container, ResolverOverride[] overrides)
    w InsERT.Mox.Runtime.Unity.UnityAdapter.GetObject[T]()
    w InsERT.Moria.Sfera.Uchwyt.PodajObiektTypu[Typ]()
    w Mozart.DbMagazyn.NexoMagazyn.GetCechyTwName() w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.Nexo\Mozart.Nexo.Magazyn\DbMagazyn.cs:wiersz 3280
    w Mozart.DbMagazyn.NexoMagazyn.PobierzListeNazwCechDlaTowarow() w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.Nexo\Mozart.Nexo.Magazyn\DbMagazyn.cs:wiersz 4034
    w Mozart.Types.Magazyn.get_CechyTwName() w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.Core\Types\Magazyn.cs:wiersz 206
    w Mozart.Zlecenia.zaladownieKolumnCech() w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.GUI\Forms\Zlecenia.cs:wiersz 409
    w Mozart.Zlecenia..ctor(Form argParent, Bar argParentMenu) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.GUI\Forms\Zlecenia.cs:wiersz 234
    w Mozart.MainForm.barButtonZlecenia_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.GUI\Forms\MainForm.cs:wiersz 1658
    w DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
    w DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
    w DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
    w DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkClick()
    w DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
    w DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
    w DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
    w DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
    w DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
    w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    w DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)
    w DevExpress.XtraBars.Controls.DockedBarControl.WndProc(Message& msg)
    w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 
 
************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
     Wersja zestawu: 4.0.0.0
     Wersja Win32: 4.8.4420.0 built by: NET48REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
—————————————-
Mozart
     Wersja zestawu: 138.127.8026.21504
     Wersja Win32: 1.11

Scroll to Top