Zakład przetwórstwa rybnego Ryboo–przykładowa konfiguracja

Zakład zajmuje się głównie konserwacją i przetwarzaniem ryb oraz produktów rybołówstwa. Pracuje w nim 15-u pracowników produkcyjnych, w tym 1 kierownik produkcji. Zatrudniony jest również 1 pracownik magazynu, który zajmuje się przyjmowaniem i wodowaniem surowców i produktów gotowych. Praca odbywa się w systemie jedno zmianowym. W sezonie (grudzień, marzec oraz kwiecień) liczba zatrudnionych pracowników produkcyjnych zwiększa się 3-krotnie i wynosi 45. Produkcja podzielona jest na wiele etapów w zależności od przetwarzanego surowca.

W skład przykładowego produktu gotowego śledzia ABC wchodzi:

· śledź solony,

· koncentrat pomidorowy,

· cebula,

· zalewa:

clip_image001 olej spożywczy,

clip_image001[1] liść laurowy,

clip_image001[2] ziele angielskie.

Przyjmowaniem zamówień i wydawaniem zleceń zajmuje się kierownik produkcji. Zlecenia wydawane są bezpośrednio na halę produkcyjną.

Właściciel postawił następujące wymagania wobec programu Mozart:

• pełna kontrola nad procesem produkcji,

• zarządzanie materiałami,

• możliwość raportowania części zlecenia,

• import zamówień z Subiekta Gt.

Pierwszy krok wdrożenia polega na utworzeniu punktów monitorowania. Przez Punk Monitorowania (PM) rozumiemy taki etap zlecenia produkcyjnego, gdzie oczekujemy wykonania raportu, wprowadzenia jakiś informacji do systemu. Może to być: miejsce, wykonywana operacja lub faza w procesie produkcyjnym [Mozart – dokumentacja[1]].

Aby stworzyć PM należy wejść w zakładkę Program/Systemowe/Punkty monitorowania
(rys. 1) i kliknąć przycisk Dodaj.

clip_image003

Rys. 1. Punkty monitorowania

W porozumieniu z klientem stworzono następujące punkty monitorowania:

1. Zaopatrzenie (rys. 2)

clip_image005

Rys. 2. PM Zaopatrzenie

PM zaopatrzenie jest oparty na operacjach magazynowych, związanych z bilansowaniem składników, nie może być przydzielony do żadnego produktu. Na tym punkcie Mozart sprawdza, czy na stanie w systemie magazynowym istnieją wszystkie surowce i półprodukty potrzebne do zrealizowania zlecenia (z uwzględnieniem ekonomicznie uzasadnionej wielkości produkcji i stanu minimalnego – o ile zostały wprowadzone). Jeżeli tak jest, wystawiana jest rezerwacja na te surowce i półprodukty; w przeciwnym razie otrzymujemy informacje na temat braków (możemy też zamówić brakujące surowce), a w przypadku półproduktów zostaną na niewydane podzlecenia produkcyjne [Mozart – dokumentacja].

Uzupełnianie pól rozpoczęto od wpisania symbolu a następnie nazwy (kolejność dowolna). W przypadku PM Zaopatrzenie, ważne jest, aby wzorzec wydruku
i zakończenie były ustawione na Brak. Dalej wybrano punkt zaopatrzenie i zaznaczono Zapisz.

2. Zalewa (rys. 3)

clip_image007

Rys. 3. Zalewa

Opcja TylkoRaport spowoduje powstanie raportu na temat zakończonych czynności, natomiast nie przyczyni się do powstania żadnych dokumentów magazynowych.

Definiując powyższy punkt monitorowania wpisano symbol i nazwę, wybrano wzorzec wydruku jak i zakończenie oraz zwiększono dość znacznie kolejność, aby w przyszłości móc wstawić kolejny PM między punkt zaopatrzenia a zalewa.

3. Mieszanie (rys. 4)

clip_image009

Rys. 4. PM Mieszanie

Definiując ten punkt postępujemy podobnie jak w przypadku poprzedniego PM, z tą różnicą, iż w zakończeniu wybieramy Generowanie_RW_z_potwierdzeniem_ilości.

Generowanie_RW_z_potwierdzeniem_ilości – generowany jest dokument RW po zakończeniu zlecenia. Dodatkowo jest generowany dokument PW umożliwiający wpisanie ilości wykonanych produktów, w szczególności mniejszej od zaplanowanej, czyli raportu częściowego [Mozart – dokumentacja].

Następnie przechodzimy do konfiguracji programu (rys. 5).

clip_image011

Rys. 5. Konfiguracja

W zakładce Kolory (rys. 6), można wybrać kolory komórek odpowiadające zleceniom nieprzydzielonym, przydzielonym oraz zrealizowanym na ekranie Zlecenia. Kolorystykę pozostawiamy bez zmian podobnie jak, czcionkę.

clip_image013

Rys. 6. Konfiguracja – Kolory

Następnie przechodzimy do zakładki Ekran zleceń konfiguracja (rys. 7), na którym odznaczamy Wysyłka konieczna do zamknięcia zlecenia oraz Zaawansowane Filtrowanie.

clip_image015

Rys. 7. Konfiguracja – Ekran zleceń

Definiowanie struktur na potrzeby programu Mozart, polega na wprowadzaniu informacji
o technologii i potrzebnych materiałach do systemu.

Aby stworzyć recepturę produktu należy wejść w Składniki.

Pierwszym ekranem, który się pojawi będzie Lista składników (rys. 8).

clip_image017

Rys. 8. Lista składników zawiera listę wszystkich pozycji kartotekowych wprowadzonych do systemu magazynowego.

W poszczególnych kolumnach mamy:

 • Kod – informację o symbolu pozycji,
 • Nazwa – informację o nazwie pozycji,
 • Jm – jednostce miary pozycji,
 • Typ – kolumna przechowuje informację o kategorii pozycji, jeżeli w kolumnie jest litera:
  • M – ta pozycja jest traktowana, jako materiał i w programie produkcyjnym nie ma rozszerzonego opisu.
  • P – ta pozycja jest traktowana, jako produkt/półprodukt i w Mozarcie przechowujemy dodatkowe informację dotyczące produkcji,
 • Wydział – kolumna zawiera informację o miejscu wykonywania danej pozycji,
 • Rodzaj – kolumna zawiera informację o rodzaju (z punktu widzenia magazynu) danej pozycji.

Aby stworzyć recepturę produktu należy zaznaczyć (klikając lewym przyciskiem myszy) określoną pozycję i nacisnąć przycisk Popraw znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu Składniki.

Najpierw należy zdefiniować półprodukt wchodzący w skład śledzi ABC – zalewa.

Klikamy dwukrotnie na zalewa, zmieniamy typ składnika z materiał na produkt, wybieramy punkt monitorowania –Zalewa i klikamy Zapisz. Obrazuje to poniższy rysunek:

clip_image019

Następnie ponownie klikamy na zalewa. Ukaże się ponownie ekran Poprawianie danych składnika, na którym naciskamy przycisk Struktura (prawy, górny róg ekranu).

Pojawia się ekran Struktura składnika (rys. 9).

clip_image021

Rys. 9. Struktura składnika – zalewa

Zaznaczamy interesującą nas pozycję (olej spożywczy) i klikamy w przycisk Wybierz (prawy, dolny róg ekranu).

Pojawi się ekran Dodawanie składnika (rys. 10), na którym musimy uzupełnić sekcję Zużycie składnika wpisując w pola:

 • Ilość brutto – ilość wydawanej do produkcji pozycji,
 • Ilość netto – zużycie do produkcji.

Jeżeli, ilość brutto różni się od ilości netto, należy wypełnić sekcję Odpad wpisując w pole Ilość różnicę pomiędzy ilością brutto a netto.

clip_image022

Rys. 10. Zużycie oleju do produkcji zalewy

W podobny sposób dodajemy jeszcze liść laurowy (rys. 11) oraz ziele angielskie (rys. 12).

clip_image023

Rys. 11 Zużycie liścia laurowego do produkcji zalewy

clip_image024

Rys. 12. Zużycie ziela angielskiego do produkcji zalewy

W ten sposób powstał nam półprodukt zalewa składająca się z oleju, ziela angielskiego oraz liści laurowych (rys. 13).

clip_image026

Rys. 13. Struktura produktu zalewa: olej spożywczy, liście laurowe, ziele angielskie

Mając zdefiniowaną strukturę półproduktu, można przejść do stworzenia receptury śledzia ABC .

Postępujemy, tak samo jak w przypadku poprzedniej struktury. Wybieramy punkt monitorowania (rys. 14) oraz półprodukt(rys. 15) i składniki wchodzące w jego skład (rys. 16, 17, 18).

clip_image028

Rys. 14. Śledź ABC – PM mieszanie

clip_image029

Rys. 15. Zużycie zalewy do produkcji śledzi ABC

clip_image030

Rys. 16. Zużycie cebuli do produkcji Śledzi ABC

clip_image031

Rys. 17. Zużycie koncentratu pomidorowego do produkcji śledzi ABC

clip_image032

Rys. 18. Zużycie śledzia solonego do produkcji śledzia ABC

clip_image034

Rys. 19. Struktura produktu śledź ABC

Kolejny krok polega na wygenerowaniu zlecenia produkcyjnego na podstawie Zamówienia od klientów ,,zaciągniętego’’ z Subiekta GT (rys. 20).

clip_image036

Rys. 20. Zamówienia od klientów – Subiekt GT

,,Zaciągnięte’’ zamówienie jest przechowywane w Mozarcie na ekranie Zamówienia (rys. 21)

clip_image038

Rys. 21. Zamówienie pobrane z Subiekta GT

Zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszki (lpm) zamówienie (Zamówienie od Klienta) i naciskamy przycisk Generuj zlecenia (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu).

Pojawia się okno Tworzenie zleceń produkcyjnych (rys. 22) z informacją o zawartości odczytanego zamówienia i wygenerowaniu Zlecenia produkcyjnego na pozycję na Zamówieniu od Klienta.

clip_image040

Rys. 22. Tworzenie zleceń produkcyjnych – odczyt i zapis zamówienia ZK 1/2012

Po zakończeniu generowania zlecenia pojawił się ekran Lista zamówień (rys. 23.), ale już bez Zamówienia od Klienta, na którym pracowaliśmy.

clip_image042

Rys. 23. Lista zamówień – po wygenerowaniu zlecenia z pozycji

Wygenerowane zlecenie produkcyjne pojawiło się na ekranie zleceń (rys. 24).

clip_image044

Rys. 24. Zlecenia

Na powyższym rysunku widzimy domyślny ekran menu Zlecenia, na którym są wyświetlone tylko kolumny z nr zlecenia oraz kolumny zdefiniowanych wcześniej punktów monitorowania. Aby zmienić wygląd ekranu (dodać nowe kolumny), należy najechać kursorem myszki na nagłówek kolumn i prawym przyciskiem myszy wybrać menu kontekstowe Kolumny/Pokaż/Ukryj kolumny (rys. 25).

clip_image045

Rys. 25. Menu kontekstowe Pokaż/Ukryj kolumny

Zostaje wyświetlona lista dostępnych kolumn (rys. 26)

clip_image047

Rys. 26. Kolumny, które mogą być umieszczone na ekranie Zlecenia

Aby utworzyć na ekranie zleceń nową kolumnę ,,najeżdżamy’’ na odpowiednią pozycję, klikamy lewym przyciskiem myszy i trzymając go cały czas wciśniętego przenosimy kolumnę do nagłówka ekranu zleceń (rys. 27)

clip_image049

Rys. 27. Przenoszenie kolumny Ilość na ekran zleceń

Oprócz wspomnianej kolumny Ilość, przeniesiono ponadto kolumnę Odbiorca oraz ProduktGłówny (rys. 28).

clip_image050

Rys. 28. Ekran Zlecenia z nowymi kolumnami

Aby rozpocząć zlecenie, najpierw musimy upewnić się, iż mamy wystarczającą ilość materiałów. Klikamy prawym przyciskiem myszy na „()” znajdujących się w kolumnie zakup. Otworzyło się menu podręczne, z którego wybieramy Właściwe bilansowanie (rys. 29).

clip_image052

Rys. 29. Właściwe bilansowanie

Program upewnia się czy chcemy wykonać bilansowanie zlecenia. Obrazuje to poniższy rysunek.

clip_image053

Po aprobacie Mozart wystawia w tle dokumenty ZK (zarezerwuje surowce potrzebne do realizacji Zlecenia). Punkt Zaopatrzenie zmienił kolor i pojawiły się na nim literki W(oznacza, że wydano) oraz Z (oznaczająca zakończenie prac) (rys.30).

clip_image054

Rys. 30. Zakończenie prac na punkcie monitorowania zaopatrzenie

Automatycznie Mozart zlecił wykonanie zalewy, gdyż nie mieliśmy jej na magazynie.

Klikamy prawym klawiszem myszy, by przydzielić zadanie pracownikowi (rys. 31)

clip_image056

Rys. 31. Przydzielanie zlecenia pracownikowi

Następnie wybieramy pracownika (rys. 32) i zaznaczamy Zapisz.

clip_image057

Rys. 32. Realizacja zlecenia

Po dokonani wyboru pracownika program pyta się czy drukować zlecenie (rys. 33).

clip_image059

Rys. 33. Informacja o możliwości wydrukowania podzlecenia

clip_image061

Rys. 34. Wydruk karty zlecenia produkcyjnego

Następnie raportujemy produkcję (rys. 35).

clip_image063

Rys. 35. Raport

Następnie klikamy Zapisz na oknie Raportowanie produkcji(rys. 36).

clip_image065

Rys. 36. Raportowanie produkcji

Po czym program zapyta się czy na pewno zostało wykonane zlecenie:

clip_image067

Po zatwierdzeniu pytania na ekranie zleceń, w kolumnie Zalew nastąpiła zmiana koloru na ciemnoniebieski, oznaczający zlecenie zrealizowane. Ponadto pojawiła się literka Z również oznaczająca zakończenie zlecenia (rys. 37).

clip_image068

Rys. 37. Zakończenie prac na PM Zalewa

W podobny sposób raportujemy wykonanie mieszania. Najpierw przydzielamy pracownika (rys. 38, 39).

clip_image070

Rys. 38. Przydzielanie podzlecenia

clip_image071

Rys. 39. Wybór pracownika

Następnie przechodzimy do raportowania (rys. 40)

clip_image073

Rys. 40. Raport

Aby zaraportować ukończenie zlecenia zaznaczamy Zakończ zlecenie i klikamy Zapisz (rys. 41).

clip_image075

Rys. 42. Raportowanie produkcji

Program zapyta się czy na pewno zostało wykonane zlecenie:

clip_image067[1]

Po zatwierdzeniu pytania na ekranie zleceń, w kolumnie Miesz nastąpiła zmiana koloru na ciemnoniebieski, oznaczający zlecenie zrealizowane.


[1] Dokumentacja znajduje się na stronie internetowej produkcjaprogramy.pl w zakładce Pliki do pobrania

Scroll to Top