AutoPneumatic–przykładowa konfiguracja

Zakład zajmuje się głównie produkcją elementów do układu hamulcowego w pojazdach. Pracuje w nim 45 pracowników produkcyjnych, w tym 2 brygadzistów oraz 2 szefów produkcji. Praca odbywa się w systemie dwuzmianowym. Produkcja podzielona jest na wiele etapów: cięcie, obróbka cnc, mycie, obróbka mechaniczna oraz montaż.

Przykładowy produkt gotowy Złącze składa się z następujących elementów:

– korpus:

*pręt ϕ17,

– rurka,

– uszczelnienie 1,

– uszczelnienie 2,

– tulejka:

*pręt ϕ 12

*stal 12.

Przyjmowaniem zamówień i wydawaniem zleceń zajmują się kierownicy produkcji. Zlecenia są wydawane na halę produkcyjną, gdzie brygadzista rozdziela pracę.

Właściciel postawił następujące wymagania wobec programu Mozart:

 • pełna kontrola nad procesem produkcji,
 • zarządzanie materiałami, w tym odpadami z cięcia,
 • możliwość raportowania części zlecenia,
 • import zamówień z Subiekta Gt,
 • agregacja podzleceń.

Pierwszy krok wdrożenia polega na utworzeniu punktów monitorowania. Przez Punk Monitorowania (PM) rozumiemy taki etap zlecenia produkcyjnego, gdzie oczekujemy wykonania raportu, wprowadzenia jakiś informacji do systemu. Może to być: miejsce, wykonywana operacja lub faza w procesie produkcyjnym [Mozart – dokumentacja[1]].

Aby stworzyć PM należy wejść w zakładkę Program/Systemowe/Punkty monitorowania (rys. 1) i kliknąć przycisk Dodaj.

clip_image001

Rys. 1. Punkty monitorowania

W porozumieniu z klientem stworzono następujące punkty monitorowania:

1. Zaopatrzenie (rys. 2)

clip_image002

Rys. 2. PM Zaopatrzenie

PM zaopatrzenie jest oparty na operacjach magazynowych, związanych
z bilansowaniem składników, nie może być przydzielony do żadnego produktu. Na tym punkcie Mozart sprawdza, czy na stanie w systemie magazynowym istnieją wszystkie surowce i półprodukty potrzebne do zrealizowania zlecenia (z uwzględnieniem ekonomicznie uzasadnionej wielkości produkcji i stanu minimalnego – o ile zostały wprowadzone). Jeżeli tak jest, wystawiana jest rezerwacja na te surowce i półprodukty; w przeciwnym razie otrzymujemy informacje na temat braków (możemy też zamówić brakujące surowce),
a w przypadku półproduktów zostaną na niewydane podzlecenia produkcyjne [Mozart – dokumentacja].

Uzupełnianie pól rozpoczęto od wpisania symbolu a następnie nazwy (kolejność dowolna). W przypadku PM Zaopatrzenie, ważne jest, aby wzorzec wydruku i zakończenie były ustawione na Brak. Dalej wybrano punkt zaopatrzenie i zaznaczono Zapisz.

2. Cięcie (rys. 3)

clip_image003

Rys. 3. PM cięcie

Definiując powyższy punkt monitorowania wpisano symbol i nazwę, wybrano wzorzec wydruku jak i zakończenie oraz zwiększono dość znacznie kolejność, aby w przyszłości móc wstawić kolejny PM między punkt zaopatrzenia a cięcia.

Generowanie_RW_z_potwierdzeniem_ilości – generowany jest dokument RW po zakończeniu zlecenia. Dodatkowo jest generowany dokument PW umożliwiający wpisanie ilości wykonanych produktów, w szczególności mniejszej od zaplanowanej, czyli raportu częściowego[Mozart – dokumentacja].

3. Mycie (rys. 4)

clip_image004

Rys. 4. PM mycie

Definiując ten punkt postępujemy podobnie jak w przypadku poprzedniego PM.

4. Montaż (rys. 5)

clip_image005

Rys. 5. PM Montaż

Następnie przechodzimy do konfiguracji programu (rys. 6)

clip_image006

Rys. 6. Konfiguracja

W zakładce Kolory (rys. 7), można wybrać kolory komórek odpowiadające zleceniom nieprzydzielonym, przydzielonym oraz zrealizowanym na ekranie Zlecenia. Kolorystykę pozostawiamy bez zmian podobnie jak, czcionkę.

clip_image007

Rys. 7. Konfiguracja – Kolory

Następnie przechodzimy do zakładki Ekran zleceń konfiguracja (rys. 8), na którym odznaczamy Wysyłka konieczna do zamknięcia zlecenia oraz Zaawansowane Filtrowanie.

clip_image008

Rys. 8. Konfiguracja – Ekran zleceń

Teraz przechodzimy do następnej zakładki, w której wybieramy magazyn dla odpadów
(rys. 9).

clip_image009

Rys. 9. Konfiguracja – Magazyny

W zakładce Bilansowanie zaznaczamy Czy pokazywać parametry bilansu (rys. 10). Umożliwi to, skorzystanie z opcji Wybór składników do produkcji dostępnej na ekranie Podzlecenia.

clip_image010

Rys. 10. Konfiguracja – Bilansowanie

Definiowanie struktur na potrzeby programu Mozart, polega na wprowadzaniu informacji
o technologii i potrzebnych materiałach do systemu.

Aby stworzyć recepturę produktu należy wejść w Składniki.

Pierwszym ekranem, który się pojawi będzie Lista składników (rys. 11).

clip_image011

Rys. 11. Lista składników zawiera listę wszystkich pozycji kartotekowych wprowadzonych do systemu magazynowego.

W poszczególnych kolumnach mamy:

 • Kod – informację o symbolu pozycji,
 • Nazwa – informację o nazwie pozycji,
 • Jm – jednostce miary pozycji,
 • Typ – kolumna przechowuje informację o kategorii pozycji, jeżeli w kolumnie jest litera:
  • M – ta pozycja jest traktowana, jako materiał i w programie produkcyjnym nie ma rozszerzonego opisu.
  • P – ta pozycja jest traktowana, jako produkt/półprodukt i w Mozarcie przechowujemy dodatkowe informację dotyczące produkcji,
 • Wydział – kolumna zawiera informację o miejscu wykonywania danej pozycji,
 • Rodzaj – kolumna zawiera informację o rodzaju (z punktu widzenia magazynu) danej pozycji.

Aby stworzyć recepturę produktu należy zaznaczyć (klikając lewym przyciskiem myszy) określoną pozycję i nacisnąć przycisk Popraw znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu Składniki.

Najpierw należy zdefiniować półprodukty wchodzące w skład złączki: tulejkę, pręt 12 oraz korpus.

Klikamy dwukrotnie na pręt 12, zmieniamy typ składnika z materiał na produkt, wybieramy punkt monitorowania –Cięcie i klikamy Zapisz. Obrazuje to poniższy rysunek:

clip_image012

Następnie ponownie klikamy na pręt 12. Ukaże się ponownie ekran Poprawianie danych składnika, na którym naciskamy przycisk Struktura (prawy, górny róg ekranu).

Pojawia się ekran Struktura składnika (rys. 12).

clip_image013

Rys. 12. Struktura składnika – pręt 12

Po lewej stronie widzimy bieżącą strukturę pozycji w formie rozwijalnego drzewa.

Z prawej strony mamy pasek z przyciskami pogrupowanymi w sekcję:

Warianty – alternatywne receptury danego produktu.

Operacje – czynności technologiczne.

Składniki – materiał i półprodukty wchodzące w skład produktu.

Aby dodać do struktury nową składową należy w sekcji Składniki nacisnąć przycisk Dodaj. Pojawi się ekran Wybierz składnik (rys. 13).

clip_image014

Rys. 13. Wybierz składnik

Zaznaczamy interesującą nas pozycję i klikamy w przycisk Wybierz (prawy, dolny róg ekranu).

Pojawi się ekran Dodawanie składnika (rys. 14), na którym musimy uzupełnić sekcję Zużycie składnika wpisując w pola:

 • Ilość brutto – ilość wydawanej do produkcji pozycji,
 • Ilość netto – zużycie do produkcji.

Jeżeli, ilość brutto różni się od ilości netto, należy wypełnić sekcję Odpad wpisując w pole Ilość różnicę pomiędzy ilością brutto a netto.

clip_image015

Rys. 14. Zużycie składnika

W ten sposób powstał nam półprodukt pręt 12 składający się ze stali 12 (rys. 15).

clip_image016

Rys. 15. Struktura pręta 12

W podobny sposób tworzymy strukturę półproduktu tulejka (rys. 16, 17, 18), z tą różnicą, iż dodajemy do niej czynność technologiczną.

clip_image017

Rys. 16. Tulejka – wybór punktu monitorowania

clip_image018

Rys. 17. Zużycie pręta 12 do tulejki

Aby dodać czynności technologiczne (Operacje) należy na ekranie Struktura składnika
w sekcji Operacje nacisnąć przycisk Dodaj. Pojawi się wówczas ekran Słownik operacji
(rys. 18).

clip_image019

Rys. 18. Słownik operacji

Naciskamy przycisk Dodaj (lewy, dolny róg ekranu), pojawi się okno Operacja (rys. 19).

clip_image020

Rys. 19. Operacja

Na którym definiujemy czynność. W polu:

Symbol – wpisujemy identyfikator operacji,

Nazwa – wpisujemy nazwę operacji,

Tpz – wpisujemy czas przygotowawczo zakończeniowy pozycji,

Tj – czas jednostkowy pozycji,

Opis – wpisujemy opis dla Użytkownika

Po wypełnieniu pól naciskamy przycisk Zapisz (prawy, dolny róg ekranu) (rys. 19).

Wróciliśmy na ekran Słownik operacji, zaznaczamy operację i naciskamy przycisk Wybierz (prawy, dolny róg ekranu). Pojawia się ekran Operacja (rys. 20).

clip_image021

Rys. 20. Operacja

Na której wypełniamy pola:

Numer operacji – informacja o kolejności wykonywania czynności,

Ilość – informacja ile razy dana czynność ma być wykonana i w razie konieczności modyfikujemy zawartość pozostałych pól.

Zapisujemy wprowadzone zmiany.

Po dodaniu wszystkich potrzebnych pozycji i czynności wychodzimy z edycji składnika klikając przycisk Zapisz.

Struktura półproduktu tulejka wygląda następująco:

clip_image022

W podobny sposób tworzymy strukturę półproduktu korpus (rys. 21, 22, 23 oraz 24).

clip_image023

Rys. 21. Korpus – punkt monitorowania – mycie

clip_image024

Rys. 22. Zużycie pręta 17 do produkcji korpusu

clip_image025

Rys. 23. Parametry operacji Obróbka towarzyszącej procesowi produkcji korpusu

clip_image026

Rys. 24. Struktura korpusu

Mając zdefiniowaną strukturę półproduktów, można przejść do stworzenia receptury złącza.

Postępujemy, tak samo jak w przypadku poprzednich struktur. Wybieramy punkt monitorowania (rys. 25) oraz półprodukty i składniki wchodzące w jego skład (rys. 26).

clip_image027

Rys. 25. Złącze – PM Montaż

clip_image028

Rys. 26. Złącze – struktura

Kolejny krok polega na wygenerowaniu zleceń produkcyjnych na podstawie Zamówień od klientów ,,zaciągniętych’’ z Subiekta GT (rys. 27).

clip_image029

Rys. 27. Zamówienia od klientów – Subiekt GT

,,Zaciągnięte’’ zamówienia są przechowywane w Mozarcie na ekranie Zamówienia (rys. 28).

clip_image030

Rys. 28. Lista zamówień pobrana z Subiekta GT

Zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszki (lpm) interesującą nas pozycję (Zamówienie od Klienta) i naciskamy przycisk Generuj zlecenia (znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu).

Pojawia się okno Tworzenie zleceń produkcyjnych (rys. 29, 30, 31) z informacją o zawartości odczytanego zamówienia i wygenerowaniu Zlecenia produkcyjnego na pozycję na Zamówieniu od Klienta.

clip_image031

Rys. 29. Tworzenie zleceń produkcyjnych – odczyt i zapis zamówienia ZK 1/2011

clip_image032

Rys. 30. Tworzenie zleceń produkcyjnych – odczyt i zapis zamówienia ZK 2/2011

clip_image033

Rys. 31. Tworzenie zleceń produkcyjnych – odczyt i zapis zamówienia ZK 3/2011

Po zakończeniu generowania ostatniego zlecenia pojawił się ekran Lista zamówień (rys. 31.), ale już bez Zamówień od Klienta, na których pracowaliśmy.

clip_image034

Rys. 31. Lista zamówień – po wygenerowaniu zleceń z pozycji

Wygenerowane zlecenia produkcyjne pojawiły się na ekranie zleceń (rys. 32).

clip_image035

Rys. 32. Ekran zleceń

Na powyższym rysunku widzimy domyślny ekran menu Zlecenia, na którym są wyświetlone tylko kolumny z nr zlecenia oraz kolumny zdefiniowanych wcześniej punktów monitorowania. Aby zmienić wygląd ekranu (dodać nowe kolumny), należy najechać kursorem myszki na nagłówek kolumn i prawym przyciskiem myszy wybrać menu kontekstowe Kolumny/Pokaż/Ukryj kolumny (rys. 33).

clip_image036

Rys. 33. Menu kontekstowe Pokaż/Ukryj kolumny

Zostaje wyświetlona lista dostępnych kolumn (rys. 34).

clip_image037

Rys. 32. Kolumny, które mogą być umieszczone na ekranie Zlecenia

Aby utworzyć na ekranie zleceń nową kolumnę ,,najeżdżamy’’ na odpowiednią pozycję, klikamy lewym przyciskiem myszy i trzymając go cały czas wciśniętego przenosimy kolumnę do nagłówka ekranu zleceń (rys. 33).

clip_image038

Rys. 33. Przenoszenie kolumny Ilość na ekran zleceń

Oprócz wspomnianej kolumny Ilość, przeniesiono ponadto kolumnę Odbiorca oraz ProduktGłówny (rys. 34).

clip_image039

Rys. 34. Ekran Zlecenia z nowymi kolumnami

Aby rozpocząć zlecenie, najpierw musimy upewnić się, iż mamy wystarczającą ilość materiałów. Klikamy prawym przyciskiem myszy na „()” znajdujących się w kolumnie zakup. Otworzyło się menu podręczne, z którego wybieramy Właściwe bilansowanie (rys. 35).

clip_image040

Rys. 35. Właściwe bilansowanie

Zostaje wyświetlone okno parametru bilansu, w którym zaznaczamy Bilans (rys. 36)

clip_image041

Rys. 36. Parametry bilansu

Następnie program upewnia się czy chcemy wykonać bilansowanie zlecenia. Obrazuje to poniższy rysunek.

clip_image042

Po aprobacie Mozart wystawia w tle dokumenty ZK (zarezerwuje surowce potrzebne do realizacji Zlecenia). Punkt Zaopatrzenie zmienił kolor i pojawiły się na nim literki W(oznacza, że wydano) oraz Z (oznaczająca zakończenie prac) (rys.37).

clip_image043

Rys. 37. Zakończenie prac na punkcie monitorowania zaopatrzenie.

Automatycznie Mozart zlecił wykonanie tulejki, gdyż nie mieliśmy jej na magazynie. Klikamy prawym klawiszem myszy, by przydzielić zadanie pracownikowi (rys. 38)

clip_image044

Rys. 38. Przydzielanie podzlecenia pracownikowi

Następnie wybieramy pracownika (rys. 39) i zaznaczamy Zapisz.

clip_image045

Rys. 39. Wybór pracownika

Po dokonani wyboru program pyta się czy drukować zlecenie (rys. 40).

clip_image046

Rys. 40. Informacja o możliwości wydrukowania podzlecenia

clip_image047

Rys. 41. Przykładowy wydruk zlecenia

W analogiczny sposób postępujemy z drugim i trzecim zleceniem (rys. 42).

clip_image048

Rys. 42. Wygenerowane zlecenia na tulejkę

Następnie przechodzimy na ekran Podzlecenia, gdzie dokonamy agregacji zleceń na tulejkę.

Pojawia się ekran Podzlecenia produkcyjne (rys. 43 ), na którym należy ustawić zakres dat.

clip_image049

Rys. 43. Podzlecenia produkcyjne

Po ustawieniu daty początkowej (Data od) oraz daty końcowej zakresu (Data do) naciskamy przycisk Pobierz.

Na ekranie pojawiają się podzlecenie z wybranego okresu czasu (rys. 44).

clip_image050

Rys. 44. Podzlecenia produkcyjne od 16.12.2011 do 30.12.2011.

Aby dokonać agregacji podzleceń należy zaznaczyć interesujące nas podzlecenia (klikamy myszą przy przytrzymanym klawiszu CTRL) i nacisnąć przycisk Połącz (rys. 45).

clip_image051

Rys. 45. Agregacja podzleceń na tulejkę

Po dokonani tej czynności program sprawdza, czy w zaznaczonych wierszach jest ten sam produkt i na tym samym PM. Jeżeli tak, to usuwane są rezerwacje łączonych podzleceń. W efekcie program informuje nas, że:

clip_image052

Następnie przechodzimy na ekran Zlecenia, na którym powstało zlecenie agregowane
(rys. 46).

clip_image053

Rys. 46. Zlecenie zagregowane

Podobnie jak w przypadku poprzednich zleceń najpierw przydzielamy pracownika (rys. 47).

clip_image054

Rys. 47. Przydzielanie pracownika

Następnie klikamy prawym klawiszem myszy na punkcie monitorowania Myci 00, wybieramy menu podręczne Raport i raportujemy wykonanie zlecenia (rys. 48) zaznaczając Zakończ zlecenie.

clip_image055

Rys. 48. Raportowanie zakończenia zagregowanego zlecenia

Teraz przechodzimy ponownie do przydzielania pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie montażu złączki (rys. 49).

clip_image056

Rys. 49. Przydzielanie pracownika

Jeżeli zaznaczymy Tak w komunikacie (rys. 50), to wydrukuje się zlecenie (rys. 51).

clip_image057

Rys. 50. Informacja o możliwości wydrukowania zlecenia

clip_image058

Rys. 51.Karta zlecenia produkcyjnego

Następnie raportujemy produkcję (rys. 52)

clip_image059

Rys. 52. Raport produkcji

Aby zaraportować ukończenie zlecenia zaznaczamy Zakończ zlecenie i klikamy Zapisz
(rys. 53).

clip_image060

Rys. 53. Raportowanie zakończenia zlecenia

Po czym program zapyta się czy na pewno zostało wykonane zlecenie:

clip_image061

Po zatwierdzeniu pytania na ekranie zleceń, kolumnie Mont nastąpiła zmiana koloru na ciemnoniebieski, oznaczający zlecenie zrealizowane. Ponadto pojawiła się literka Z również oznaczająca zakończenie zlecenia (rys. 54).

clip_image062

W analogiczny sposób postępujemy raportując pozostałe zlecenia.


[1] Dokumentacja znajduje się na stronie internetowej produkcjaprogramy.pl w zakładce Pliki do pobrania

Scroll to Top