Mozart Produkcja– Działania na Ekranie Zleceń

Działania na Ekranie Zleceń nagranie na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=qDJL9AFLAhk

1. Jeżeli jest aktywne okno Zleceń Produkcyjnych, to w głównym menu pojawia się pozycja „Działania” – zawiera ona poniższe pozycje.

Operacje – sumowanie

1. Dla zaznaczonych zleceń – po wybraniu z menu „Operacje sumowanie” wyświetlany jest poniższy ekran – tabela zawierająca podzlecenia w rozbiciu na operacje. Operacje są pobierane z kartoteki produktu.

2. Tabela ma funkcje:
– wyboru wyświetlanych kolumn oraz filtrowania po ich zawartości,
– wydruku i eksportu do Excela,
– zbiorcze podsumowanie całości – Tpz i Tj,
– podsumowania podgrup w momencie grupowania po dowolnych kolumnach – Tpz i Tj,

– możliwe jest tez grupowanie z wykorzystaniem kolumny „Typ operacji” np. możemy różnym operacjom nadać (menu Słowniki / Operacje) typ „prace montażowe” i tu analizować łączny czas takich czynności.

clip_image002

Rys. Ekran operacji dla wybranych zleceń.

clip_image004

Rys. Wydruk powyższych operacji.

Materiały – sumowanie Plus

1. Zastosowanie:

Jednym celów tego zestawienia jest oszacowanie wielkości potrzebnych do utworzenia zleceń magazynowych, aby uniknąć problemów z dużą ilością małych (w sensie ilości elementów do produkcji) podzleceń na te same podzespoły, powstających w skutek bilansowania.

-Dla zaznaczonych zleceń – po wybraniu z menu „Materiały – sumowanie plus” wyświetlany jest poniższy ekran – tabela ma podobna zawartość do tej, jaka wyświetla się na ekranie zleceń po wybraniu przycisku „Materiały”, są jednak pewne różnice:
– mogą to być zarówno zlecenia zbilansowane, jak i niezbilansowane,

-licząc potrzeby, rozkładamy struktury “do ziemi” (dla zleceń niezbilansowanych) bez uwzględniania stanów półproduktów,

– są brane pod uwagę usługi,

widać półprodukty (w tym brakujące) – jest opcja “Półprodukty”: jej zaznaczenie wyświetla dodatkowo wpisy dla półproduktów potrzebnych dla zlecenia, inaczej tylko tylko surowce (materiały),

– uwzględnienie zleceń magazynowych uruchomionych dla tych półproduktów – jest opcja “Zlc.Magazynowe”: gdy zaznaczony to bilansowanie bierze pod uwagę kolumnę „Na magazynowych”.

Dodatkowe kolumny:

– stany innych magazynów – konwencja: jeżeli magazyn ma symbol w SysMag np. „MWG”, to tu nazwa kolumny będzie „M.MWG,”

– cena zakupu (ostatnia),

– Wartość ( = ost.cena zak. * potrzeba),

– Wart_Braki ( = ost.cena zak. * braki),

– podsumowanie powyższych wartości na dole,

– „Na zleceniach” – ilości półproduktu na podzleceniach tego zlecenia,

– „Na magazynowych – ilości półproduktu dostępna na innych zleceniach magazynowych,

– „Rezerwacja na zleceniach” – ilość półproduktu zarezerwowana na innych zleceniach magazynowych,

– wykaz kolumn również w opisie ekranu „Zlecenia” przycisk „Materiały”,

clip_image006

Rys. Ekran po wybraniu „Materiały – sumowanie Plus”.

Drukuj specjalnie karty – różnicowo

1. Zastosowanie:
– jeżeli chcemy mieć wydrukowany komplet przewodników do zlecenia,
– jeżeli potrzebna jest nam podstawowa informacja o zleceniu, którą można wydrukować w formie “pasków”, po 4 na jednej kartce tzn. jeżeli będzie 7 podzleceń to będzie jedna pełna i 3 na drugiej,
– widoczny poniżej wzorzec wydruku wydaje się wystarczający informacyjnie,
– a dodatkowo chcemy mieć informacje, ze KM został wydrukowany, co ma być zrobione poprzez przełączenie ich w tryb “przydzielone z pustym operatorem”: to zwizualizuje, ze zostały wydrukowane,

to poniżej opisana funkcja jest dla nas.

2. Podczas wyświetlania tabeli zleceń jest obecnie aktywne menu “Działania”.

3. Jest tam funkcja “Drukuj specjalnie karty – różnicowo ” -. drukuje tylko podzlecenia
jeszcze nieprzydzielone (chodzi o to, aby nie wydrukować i nie wydać na produkcją Karty do podzlecenia, które jest już wykonywane, co mogłoby być zrozumiane, jako polecenie produkcji czegoś nowego i zdublować produkcję).

4. Dla zaznaczonych zleceń głównych – może być kilka – drukuje ich karty wg
otrzymanego wzoru.
3.1. umieszczamy max 4 takie wydruki na jednej stronie A4 (kolejne
podzlecenia
jedno za drugim).
3.2. funkcja drukuje wszystkie podzlecenia zaznaczonego zlecenia głównego
wg dołączonego wzoru, bez względu na to,jaki wzorzec maja konkretne punkty
monitorowania.
3.3 użycie funkcji drukowania z menu podręcznego powoduje “zwykłe”
drukowanie, wg wzorów w danym PM – w szczególności może to być załączony
wzór: mechanizmy są niezależne.
3.4. ponowna próba wydrukowania jest możliwa po ostrzeżeniu.
3.5 zlecenia rozpoczęte ( maja już przydzielonych pracowników do części
podzleceń ) – nie “przydzielamy” ( ale wyrzucamy komunikat ).
4. Po wydrukowaniu podzleceń przechodzą one automatycznie w stan
“auto przydzielenia” (jeżeli już nie są przydzielone) z pustym operatorem –
powoduje to oczywiście wpisanie litery “W” i zmianę koloru na
przyporządkowany w konfiguracji podzleceniom przydzielonym.

Parę uwag do poniższych wydruków:

– załączony wzór wydruku jest dostępny również w menu podręcznym na ekranie zleceń, ponieważ może się zdarzyć, ze jeden z “pasków” (KM podzlecenia) zginie, zniszczy się, … i wtedy musi być możliwość – właśnie poprzez menu podręczne – wydrukowania go dla konkretnego podzlecenia indywidualnie (wtedy jest to jednak jeden „pasek” na stronie)

– oczywiście powtórne drukowanie wszystkich podzleceń robimy z menu “Działania”
– na wydruku pole „zlecenie produkcyjne numer” zawiera numer zlecenia głównego, a nie podzlecenia, ponieważ pracownik ma wiedzieć, częścią jakiego produktu końcowego , jest robiony przez niego podzespół
– z tego samego powodu „Nazwa produktu”, to nazwa produktu głównego
– zaś „symbol i nazwa elementu” to składniki podzlecenia: tu jest właśnie ten podzespół i miejsce na parafkę wykonującego.
– każdy „pasek” to samodzielna, kompletna Karta Montażowa, tylko w nietypowym rozmiarze i nietypowo drukowane (po kilka na stronie) i dlatego może być tak, że na jednej stronie A4 będą 4 różne „Działy” (Punkty Monitorowania), bo tak noga być generowane podzlecenia. KM będą rozcinane (max 4 z A4) i rozdawane pracownikom.

clip_image008

Rys. 89 Wzór wydruku dla pojedynczego podzlecenia.

clip_image009

Rys. 90 A tak wygląda „komplet” na stronie A4.

Drukuj specjalnie karty – wszystkie

1. Podczas wyświetlania tabeli zleceń jest aktywne menu “Działania”
2. Jest tam funkcja Drukuj specjalnie karty – wszystkie” – drukuje wszystkie karty, bez względu na to, czy podzlecenie jest już przydzielone, czy też nie, a jedynie DLA PRZYDZIELONYCH nie zmienia ich statusu (na Wxx) i nie przydziela pracownika (pustego) – zostawia takiego, jaki był: w szczególności nie zmienia nic w podzleceniach rozpoczętych, ale je drukuje.

… reszta opisu funkcjonalność, jak w rozdziale poprzednim „Drukuj specjalnie karty – różnicowo

Scroll to Top