Ekran tworzenia struktury opartej o operacje

Dokument ten zawiera opis tworzenia struktury produktu w oparciu o operacje.

Aby utworzyć strukturę w oparciu o operację należy na ekranie Poprawianie danych składnika (Rys. 1 Ekran Poprawianie danych składnika) :

clip_image002

Rysunek 1 Ekran Poprawianie danych składnika.

Nacisnąć przycisk Struktura oper. Pojawi się okno wyboru wariantu (Rys.2 Okno wyboru Wariantu produkcyjnego.):

clip_image004

Rysunek 2 Okno wyboru wariantu produkcyjnego.

Na którym wybieramy (klikając na nim lewym przyciskiem myszy) interesujący nas wariant. Po wskazaniu wariantu naciskamy przycisk Wybierz.

Pojawia się ekran Struktura operacyjna produktu (Rys. 3 Struktura operacyjna produktu):

clip_image006

Rysunek 3 Struktura operacyjna produktu.

Na którym widzimy listę operacji wykonywanych na danym produkcie.

Domyślnie struktura widoczna jest w formie „zwiniętej”, na której surowce przypisane do struktur są niewidoczne. Aby uzyskać pełny obraz należy kliknąć w plusy znajdujące się po lewej stronie Nazwy Operacji.

Po rozwinięciu struktury (Rys.4 Struktura operacyjna produktu – rozwinięta.):

clip_image008

Rysunek 4Struktura operacyjna produktu – rozwinięta.

Aby zmodyfikować ilość surowca na danej operacji należy kliknąć dwukrotnie w kolumnie:

· Ilość, jeżeli chcemy zmienić ilość jednostek dozowanego surowca,

· Ilość w %, jeżeli chcemy zmienić procentowy udział w Wielkości partii dozowanego surowca.

Po kliknięciu pojawi się okno Popraw ilość (Rys. 5 Popraw ilość. ):

clip_image009

Rysunek 5 Popraw ilość.

Na którym wpisujemy nową wartość.

Żeby zapisać nową wartość należy nacisnąć przycisk Ok.

Dodawanie Operacji

Aby dodać nową Operację klikamy w sekcji Operacje przycisk Dodaj. Pojawi się okno Słownik operacji (Rys. 6 Słownik operacji.):

clip_image011

Rysunek 6 Słownik operacji.

Na którym wybieramy potrzebną pozycję lub definiujemy nową Operację.

Ekran standardowy w Mozart Produkcja dla Subiek GT, Subiekt Nexo Pro, Navireo i enova

Scroll to Top