Tryb wiązania danych

Projektant raportów używa jednego z następujących trybów do dostarczania dynamicznej zawartości do raportów: powiązania wyrażeń lub standardowe powiązania danych.

Expression Bindings

Powiązania wyrażeń (Expression Bindings) umożliwiają używanie złożonych wyrażeń, które zawierają co najmniej dwa (lub więcej) pola oraz różne funkcje. Wyrażenia umożliwiają także obliczanie złożonych podsumowań bez skryptów i warunkowego kształtowania danych bez konieczności używania reguł formatowania.

Ten tryb jest włączony w Projektancie raportów, jeśli smart tag kontrolki zawiera właściwość Expression.

clip_image002

Data Bindings

Standardowe powiązania danych umożliwiają przypisanie pojedynczego pola danych do kontrolki raportu lub użycie skryptów raportu w celu zapewnienia niestandardowej logiki.

Ten tryb jest włączony w Projektancie raportów, jeśli smart tag formantu zawiera właściwość Data Bindings.

clip_image004

Okno dialogowe konwersji (Conversion Dialog)

Poniższe okno dialogowe pojawia się tylko wtedy, gdy w Projektancie raportów włączono powiązania wyrażeń i otworzysz istniejący raport, który używa standardowych powiązań danych:

clip_image006

To okno dialogowe monituje o przekonwertowanie raportu na użycie wyrażeń (nowy mechanizm wiązania). Kliknij Tak, aby uruchomić konwersję raportu, kliknij Nie, aby otworzyć raport bez zmian.

Zapoznaj się z poniższą sekcją, aby uzyskać informacje na temat używania wyrażeń (Expression) zamiast powiązań danych (Data Binding).

Porównanie Binding Mode

Powiązanie z pojedynczym polem danych

Panel Lista pól (Field List) umożliwia upuszczanie pól na powierzchnię projektową lub istniejące kontrolki raportu. Wszystkie sposoby wiązania są identyczne w trybach powiązań danych i powiązań wyrażeń.

clip_image008

Smart tag kontrolki umożliwia wybranie docelowego pola danych z odpowiedniej listy rozwijanej.

clip_image010

Możesz wybrać formant raportu i powiązać go z danymi na siatce właściwości (Property Grid).

Expression Bindings

Data Bindings

Kliknij znacznik właściwości Text i wybierz element Wyrażenie tekstowe (Text Expression). Określ wyrażenie w wywołanym Edytorze wyrażeń.

clip_image012

Rozwiń grupę (Data Bindings) na karcie Dane i przypisz pole danych do właściwości Text.

clip_image014

Powiązanie z wieloma polami danych

Expression Bindings

Data Bindings

Użyj funkcji korespondencji seryjnej.

clip_image016

Kliknij przycisk wielokropka właściwości Expression i określ wyrażenie.

clip_image018

Użyj funkcji korespondencji seryjnej.

clip_image016[1]

Obliczanie podsumowania

Expression Bindings

Data Bindings

Wybierz funkcję podsumowującą w sekcji Podsumowanie edytora wyrażeń (Summary Expression Editor).

Wszystkie funkcje mają prefiks „sum”.

clip_image020

Wybierz funkcję podsumowującą z listy rozwijanej Summary Func.

clip_image022

Złożone powiązania, niestandardowe podsumowanie

Expression Bindings

Data Bindings

Użyj Edytora wyrażeń, aby skonstruować wyrażenie o dowolnej złożoności.

clip_image024

Użyj skryptów raportów.

Warunkowe dostosowanie wyglądu

Expression Bindings

Data Bindings

Użyj Edytora wyrażeń, aby utworzyć wyrażenia dotyczące wyglądu i właściwości stylu kontrolki.

clip_image026

Utwórz reguły formatowania i przypisz je do kontrolek raportu.

clip_image028

Scroll to Top