Przykład skryptu SQL–zmiana przypisania raportów operacji

Poniżej przykład skryptu SQL, który pozwala na przepisania raportów operacji z jednego zlecenia produkcyjnego do innego.

Proszę pamiętać, że nie jest to standardowa czynność i należy korzystać z niej z rozwagą. Nie zapominajmy o kopii obu baz.

DECLARE @ZlecenieIn AS VARCHAR(100), @ZlecenieOut AS VARCHAR(100)
SET @ZlecenieIn = ‘ZP03584’;
SET @ZlecenieOut = ‘ZP03589’;
DECLARE @ZlecenieInId AS INT, @ZlecenieOutId AS INT
SET @ZlecenieInId = (
select zp.oid
from xpoZlecProd zp inner join xpoZlecenia zlec on zp.zlecenie = zlec.OID
where zlec.Numer = @ZlecenieIn and zp.Numer = 0
);
SET @ZlecenieOutId = (
select zp.oid
from xpoZlecProd zp inner join xpoZlecenia zlec on zp.zlecenie = zlec.OID
where zlec.Numer = @ZlecenieOut and zp.Numer = 0
);
PRINT ‘ZlecIN : ‘ + @ZlecenieIn + ‘ o id : ‘ + CAST(@ZlecenieInId AS VARCHAR(100))
PRINT ‘ZlecOut : ‘ + @ZlecenieOut + ‘ o id : ‘ + CAST(@ZlecenieOutId AS VARCHAR(100))
update XpoRaporty
set ZlecProd = @ZlecenieOutId
where ZlecProd = @ZlecenieInId
GO

Scroll to Top