11/2023

Spłaszczenie struktur

Konfiguracja:

Należy załączyć plugin przez extra menu

Działanie:

1. Odpalamy nowy plugin z zakładki Własne i pojawia się okno, gdzie możemy nazwać nasz spłaszczony wariant; domyślnie nazwa brzmi „Spłaszczony Wariant”; wpisujemy nazwę i wciskamy ok

clip_image001

2. Po wciśnięciu ok, pojawia się okno, gdzie można wybrać, czy spłaszczony wariant ma być nowym wariantem, domyślnym, czy oboma

clip_image002

3. Następnie pojawia się okno, które pyta czy chcemy wybrać towary

clip_image003

4. Po wciśnięciu tak, pokazuje się lista towarów; wybieramy z niej towar i wciskamy „wybierz”

clip_image004

5. Następnie przechodzimy do struktury tego towaru i:

a) Gdy wcisnęliśmy, że spłaszczony wariant ma być domyślnym, ale nie mamy tworzyć nowego:

clip_image005

b) Gdy wciśniemy żeby stworzył się nowy wariant, niedomyślny

clip_image006

c) Gdy wciśniemy żeby stworzył się nowy wariant i żeby był on domyślny

clip_image007

Kolumny ze średnim zużyciem

Konfiguracja:

Wystarczy ściągnąć setup nie starszy niż z dnia 07.03.2023; na ekranie Prognoza wyciągamy kolumny z listy kolumn o nazwie:

– zużycie,

– zużycie mediana,

– zużycie procent,

– zużycie średnia.

Działanie:

1. wchodzimy na ekran zamówień; wybieramy konkretne zamówienie i wciskamy „prognoza”

clip_image009

2. następnie zaznaczamy na liście produktów i wciskamy „analizuj”

clip_image011

3. Wyświetla się nam lista składników i przełącza automatycznie na zakładkę „zapotrzebowanie”; to właśnie na tym ekranie powinniśmy wyciągnąć nowe kolumny

clip_image013

4. Następnie zakładając, że uprzednio był wykonany rozchód wewnętrzny, któregoś z surowców. Przechodzimy do zakładki „analiza” po prawej stronie ekranu:

clip_image014

Można z tego poziomu modyfikować ilość miesięcy lub procent zużycia’ następnie wciskamy przycisk „zużycie” i w wyznaczonych wcześniej kolumnach pojawiają się wyliczenia dotyczące kolejno zużycia, mediany zużycia, procentu zużycia i średniej zużycia.

Modyfikacja ekranu WWW

MozartWWW – ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View

Dodawanie kolumn

 1. Aby dodać kolumnę, należy znaleźć i otworzyć folder instalacyjny MozartaWWW (domyślnie C:\Program Files (x86)\MozartWWW) a następnie wejść do folderu Views (to tutaj znajdują się widoki dla ekranów dostępnych w Mozarcie WWW)
 2. Otwieramy plik „ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View.aspx” przy pomocy edytora tekstowego (Notatnik, Notepad++, VisualStudio…)
 3. clip_image016Po otwarciu pliku wciskamy Ctrl+F i wpisujemy frazę: gridViewZleceniaProdukcyjne

Dzięki temu odnaleźliśmy element który reprezentuje naszą tabelę zleceń

 1. Między tagiem <dxwgv:ASPxGridView …> i </ dxwgv:ASPxGridView> znajdują się kolumny wyświetlane w tabeli zleceń (kolumny są reprezentowane przez tag

< dxwgv:GridViewDataTextColumn >”). Jeżeli chcemy dodać nową kolumnę wystarczy skopiować następujący segment:

<dxwgv:GridViewDataTextColumn FieldName=”< elementStruktury >” Caption=”<nazwaKolumny>” VisibleIndex=”<indexKolumny>” ReadOnly=”True”>

<Settings AllowAutoFilter=”False” AllowSort=”False” AllowGroup=”False”></Settings>

</dxwgv:GridViewDataTextColumn>

i wkleić go pod ostatnim tagiem <dxwgv:GridViewDataTextColumn> w interesującym nas bloku <dxwgv:ASPxGridView>

Gdzie:

 • <elementStruktury> – to właśnie to pole definiuje połączenie kolumny do źródła danych. Dzięki niemu możemy przypisać do kolumny wartość Kodu zlecenia, Nazwy składnika…
 • <nazwaKolumny> – nazwa jaka będzie wyświetlana w nagłówku kolumny
 • <indexKolumny> – numer porządkowy przypisany do kolumny. Służy do porządkowania kolejności wyświetlania kolumn.

Przykład:

Do tabeli ze zleceniami pracownika dodana została kolumna zawierająca jednostkę miary. Kolumna jest wyświetlana jako „Jednostka Miary”.

clip_image018

clip_image020

Struktura:

Elementy wyświetlane w tabeli posiadają swoją strukturę. To dzięki niej jesteśmy w stanie wyświetlać poszczególne właściwości elementu takie jak data rozpoczęcia czy jednostka miary. Oto opis struktury dla poszczególnych tabel:

 • Tabela: Zlecenia pracownika
 • Zlecenie
 • NazwaOdbiorcy
 • TypZlecenia
 • KodProduktu
 • KodOdbiorcy
 • DataPrzyjecia
 • DataWysylki
 • Jm
 • NazwaWariantu
 • KosztPlan
 • KosztRzecz
 • NumerZamowienia
 • IdZamowienia
 • NumerZamowieniaOryg
 • NumerPartii
 • Uwagi
 • Numer
 • SNumer
 • PelnyNumer
 • StanZlecenia
 • KodPracownika
 • DataRozpoczecia
 • DataZakonczenia
 • Ilosc
 • IloscPlan
 • IloscWymagana
 • IloscWOdlozonychRaportach
 • IloscWykonana
 • IloscBrakow
 • IloscWydana
 • Wydrukowane
 • DataPierwszegoWydruku
 • DataOstatniegoWydruku
 • ZlecenieGlowne
 • ZlecenieWysylki
 • ZlecenieKl
 • MagazynRw
 • MagazynPw
 • Zbiorcze
 • Priorytet
 • Towar
 • RozszerzonyKod
 • RozszerzonaNazwa
 • CenaDoWyswietlaniaNaStrukturze
 • NormaNaGodzine
 • MiejscePowstawaniaKosztow
 • CzyPosiadaStrukture
 • TowId
 • TypSkladnika
 • NrRysunku
 • Notatki
 • DodatkowaNotatka
 • ProduktGotowy
 • MagazynId
 • MagazynPosredniId
 • Tpz
 • Tj
 • TransportNarzut
 • WielkoscPartii
 • Tkw
 • TypStawki
 • Stawka
 • ProcentBraków
 • NarzutMat
 • NarzutRob
 • Wydzial
 • Numer
 • Symbol
 • Nazwa
 • WzorWydruku
 • WariantWydruku
 • Kolejnosc
 • ProduktGotowy
 • Tabela: Składniki
 • IdTowaru
 • Ilosc
 • Nazwa
 • Symbol
 • Grupa
 • IdTowaru
 • Tabela: Załączniki
 • Data
 • IdZalacznika
 • NazwaZalacznika
 • Kategoria
 • Produkt

Przykład 1: aby w tabeli ZleceniaPracownika wyświetlić symbol wydziału, w polu FieldName należy podać: Zlecenie.Wydzial.Symbol

Przykład 2: aby w tabeli Składniki wyświetlić grupę składnika, w polu FieldName należy podać: Grupa

Przykład 3: aby w tabeli Załączniki wyświetlić Id załącznika, w polu FieldName należy podać: IdZalacznika

Formatowanie warunkowe

1. Z funkcji ZAOPATRZENIE, pojawiła się nowa możliwość formatowania danych zgodnie z preferencjami. Klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie BRAKI, przechodzimy do polecenia FORMATOWANIA WARUNKOWEGO.

clip_image022

2. REGUŁY WYRÓŻNIANIA KOMÓREK – tu formatujemy wybrane treści zgodnie z ich wartością.

clip_image023

clip_image024

clip_image025

Wybieramy jedno z poleceń, po czym wskazujemy wartość pożądana i znamiennik.

3. REGclip_image027UŁY PIERWSZYCH/OSTATNICH – tu możemy skorzystać z kolejnej opcji sortowania.

Przykładowo, wybierając opcje „10 pierwszych elementów”, możemy wyróżnić wybrane przez siebie elementy, podświetlając wartości graniczne zgodnie z preferencjami.

clip_image028

clip_image029

4. REGUŁY UNIKATÓW/DUPLIKATÓW – tu wskazujemy powtarzające się elementy lub te, które stanowią wyjątek, formatowanie jest analogiczne jak w poprzednich przykładach.

clip_image030

clip_image031

5. REGUŁY AKTUALIZACJI DANYCH – wybieramy warunek i wyróżnik aktualizacji.

clip_image032

clip_image033

clip_image034

6. PASKI DANYCH – po wybraniu koloru siatka automatycznie wyświetla paski wartości co upraszcza analizę danych.

clip_image035

7. SKALE KOLORÓW – użycie skali umożliwia wykorzystanie wielokolorowej siatki pasków wartości.

clip_image036

8. ZESTAWY IKON – dowolnie wybieramy odpowiadający nam symbol.

clip_image037

9. WYCZYŚĆ REGUŁY – usuwa wszystkie ustawienia formatowania warunkowego dla wybranego obszaru.

clip_image038

10. ZARZĄDZANIE ZASADAMI – wybieramy reguły formatowania dla poszczególnych składowych.

clip_image039

clip_image041

Zamiana składnika na operację

SKRYPT:

–Przed wykonaniem sprecyzuj:
——————————————
–Sybmol składnika V
DECLARE @symbolSkladnika AS VARCHAR(200) = ‘A_OLEJ’
–Symbol operacji V
DECLARE @symbolOperacji AS VARCHAR(200) = ‘PAK’
–TypStawki V (Brak = 0, Akordowa = 1, Godzinowa = 2)
DECLARE @typStawki AS INT = 1
——————————————
–Pomocnicza lista ze składnikami
DECLARE @listaSkladnikow AS TABLE(
OID INT not null,
Ilosc DECIMAL,
ParentWariant INT,
Kolejnosc INT
PRIMARY KEY(OID))
–Dodaj rekordy ze składnikami które spełniają założenia
INSERT @listaSkladnikow
SELECT xpoSkladniki.OID, xpoSkladniki.Ilosc, xpoSkladniki.ParentWariant, xpoSkladniki.Kolejnosc
FROM xpoSkladniki JOIN xpoTowView ON xpoSkladniki.Skladnik = xpoTowView.TowId
WHERE xpoTowView.Kod = @symbolSkladnika
–Iteruj po wybranych wcześniej składnikach
WHILE(@@ROWCOUNT > 0)
BEGIN
–Zadeklaruj zmienne dla składnika i przypisz im wartości pierwszego rekordu z ‘@listaSkladnikow’
DECLARE @skladnikId AS INT = null
DECLARE @skladnikIlosc AS DECIMAL
DECLARE @skladnikParentWariant AS INT
DECLARE @kolejnosc AS INT
SELECT TOP(1) @skladnikId = OID, @skladnikIlosc = Ilosc, @skladnikParentWariant = ParentWariant, @kolejnosc = Kolejnosc
FROM @listaSkladnikow
–Zadeklaruj zmienne dla operacji i przypisz im wartości rekordu posiadającego symbol zgodny z symbolem podanym w zmiennej ‘@symbolOperacji’
DECLARE @operacjaId AS INT
DECLARE @operacjaTpz AS DECIMAL
DECLARE @operacjaStawkaGodz AS DECIMAL
DECLARE @operacjaStawkaAkord AS DECIMAL
DECLARE @operacjaOpis AS VARCHAR(500)
SELECT TOP(1) @operacjaId = OID, @operacjaTpz = Tpz, @operacjaStawkaGodz = StawkaGodz, @operacjaStawkaAkord = StawkaAkord, @operacjaOpis = Opis
FROM xpoOperacje
WHERE Symbol = @symbolOperacji
IF @skladnikId IS NULL
BREAK;
–Pomiń operacje jeżeli składnik ma ilość równą 0
IF @skladnikIlosc = 0
BEGIN
PRINT ‘Pomijam’
CONTINUE;
END
–Wyzeruj Ilość na składniku i dodaj operację
UPDATE xpoSkladniki SET Ilosc = 0, IloscNetto = 0 WHERE OID = @skladnikId
INSERT INTO OperacjeWarianty(Operacja, Wariant, Kolejnosc, Ilosc, Tpz, Tj, StawkaGodz, StawkaAkord, Opis, Uwagi, TypStawki)
VALUES (@operacjaId, @skladnikParentWariant, @kolejnosc, @skladnikIlosc, @operacjaTpz, @skladnikIlosc, @operacjaStawkaGodz, @operacjaStawkaAkord, @operacjaOpis, ”, @typStawki)
–Usuń obecnie rozpatrywany wiersz z tabeli pomocniczej
DELETE TOP(1) FROM @listaSkladnikow
END

KOMENTARZ:

Skrypt podmienia składnik o podanym symbolu na wskazaną operacje. Dodatkowo, poza symbolem dla składnika i operacji, trzeba sprecyzować typStawki dla operacji (Brak = 0, Akordowa = 1, Godzinowa = 2)

Scroll to Top